1 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอปลาปาก) การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
2 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) เชิญร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
3 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) มอบหมายผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
4 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาแก) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
5 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเรณูนคร) การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
6 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ติดตามทวงถามเอกสารล้างหนี้เงินยิม  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
7 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอบ้านแพง) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 18 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาทม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญชวนร่วมออกร้าน จัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
10 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอรับการสนับสนุนการแสดง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
11 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
12 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม/ปลาปาก/ท่าอุเทน/โพนสวรรค์) ขอยกเลิกปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 17 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม , บ้านแพง , นาแก , เรณูนคร , ธาตุพนม , โพนสวรรค์ , ศรีสงคราม) ขอเชิญเข้าร่วมปร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 14 มิ.ย. 2562  ขอยกเลิกเข้าร่วมปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
18 14 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานการปรับปรุงเว็บไซต์ กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
19 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องในงานสมัชชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ(ประเภทข้าราชการพลเรือน)เพื่อเข้ารับการคัดเล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ใบสมัครเข้ารับการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
24 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 13 มิ.ย. 2562  ส่งแบบประเมินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
26 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์เอกสาร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
27 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมือง/ปลาปาก/ท่าอุเทน/โพนสวรรค์) ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
29 13 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
30 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรกา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
31 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาหว้า) ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) จัดส่งคำสั่งฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
35 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) จัดส่งคำสั่งฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
36 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) จัดส่งคำสั่ง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
37 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปล  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
38 12 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยคว  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
39 10 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาหว้า) ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 10 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 07 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอปลาปาก) การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
42 07 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมือง/่ท่าอุเทน/ศรีสงครามฯลฯ) การติดตามผลการนำหลักสูตร "การป้องกันการทุจริต"รายวิชาการป้อง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
43 07 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การขับเคลื่อนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในบริเวณสถานที่ราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 07 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) งดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 07 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอยกเลิกการร่วมประชุมรับนโยบายจากรองเลขาธิการ กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 06 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่) การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 06 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 05 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ติดตามการทวงถามเอกสารล้างลูกหนี้ิเงินยืม  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
49 05 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรายงานข้อมูลผู้จบหลักสูตร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
50 05 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานให้ความรู้กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ลูกเสือไทย ตามโครงการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
51 05 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญร่วมประชุมรับนโยบายจากรองเลขธิการ กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 04 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานการจัดทำคลิปวิดีโอผู้ประสบความสำเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระด  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
53 04 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินงานบูรณาการการนำข้อมูลสู่ระบบภฺูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
54 04 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉีย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
55 04 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกเฉ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
56 04 มิ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รายวิชาเล  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
57 31 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
58 31 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 31 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดการทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) กำหนดวันหยุดราชการประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
62 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
63 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอบ้านแพง) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
64 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอปลาปาก) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
65 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกรอบเนื้อหา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษานอ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
66 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือฯลฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
69 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอบ้านแพง) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือฯลฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
70 30 พ.ค. 2562  (กศน.อำเภอวังยาง) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือฯลฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ