1 26 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การใช้ "ผ้าลายมุกนครพนม" เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดนครพนม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 25 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ของสำนักงา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 25 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 25 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 25 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 25 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาตกหล่น ตามโครงการนโยบาย "พาน้องกลับมาเรียน" กระทรวงศึกษาธิ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
7 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานโครงการ เป้าหมาย 1 อำเภอ 1 อาชีพ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
8 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอนาทม) แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานโครงการ เป้าหมาย 1 อำเภอ 1 อาชีพ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
9 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานโครงการ เป้าหมาย 1 อำเภอ 1 อาชีพ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
10 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวทางการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ค  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
11 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 21 ม.ค. 2565  [ศรีสงคราม]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
17 21 ม.ค. 2565  [วังยาง]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
18 21 ม.ค. 2565  [เรณูนคร]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
19 21 ม.ค. 2565  [โพนสวรรค์]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
20 21 ม.ค. 2565  [ปลาปาก]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
21 21 ม.ค. 2565  [บ้านแพง]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
22 21 ม.ค. 2565  [นาหว้า]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
23 21 ม.ค. 2565  [นาทม]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
24 21 ม.ค. 2565  [นาแก]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
25 21 ม.ค. 2565  [ธาตุพนม]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
26 21 ม.ค. 2565  [ท่าอุเทน]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
27 21 ม.ค. 2565  [เมืองนครพนม]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 21 ม.ค. 2565  [เรือนจำ]จังส่งคำสี่งแต่งตั้งคณะกรรกมารระดับสนามสอบ (N - NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
29 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญคณะกรรมการบรรณาธิการต้นฉบับแบบทดสอบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
30 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) ขอเชิญคณะกรรมการบรรณาธิการต้นฉบับแบบทดสอบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
31 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเชิญคณะกรรมการบรรณาธิการต้นฉบับแบบทดสอบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
32 21 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเปลี่ยนแปลงแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
35 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอนาหว้า) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 20 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 19 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเรณูนคร) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เพ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
43 19 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 19 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาเลือกเสรี  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
45 19 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
46 19 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 18 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 18 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
49 18 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอนาหว้า) การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาขอ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
50 18 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 18 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ติดตามทวงถามเอกสารล้างลูกหนี้เงินยืม  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
52 17 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปล  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
53 17 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระด  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
54 17 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การปฏิบัติตามกฎหมายและการประเมินตนเองตามมาตรการสำหรับองค์กร COVID Free Setting (  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
55 17 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 14 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) แจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วย  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
57 14 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 14 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดรับชม และมีส่วนร่วมในรายการ "สายใย กศน."  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
59 13 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอวังยาง) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
60 13 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
61 13 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 13 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐาบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไท  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
63 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
64 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอนาแก) การเปลี่ยนแปลงโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
65 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
66 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอปลาปาก) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
67 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอนาแก) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
68 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
69 12 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
70 11 ม.ค. 2565  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ