1 24 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) แก้ไขคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 24 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอนาหว้า) แก้ไขคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 24 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) เรื่อง ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัติหรือปร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
5 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
7 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง ขอเชิญร่วมสมทบเงินเพื่อมอบให้กับครอบครัว ส.ต.ท.กฤษดา การุญ ผู้ได้รับบาดเจ็  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
9 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเชิญร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยช  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
10 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอเชิญร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
11 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุค  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
12 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนีย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
13 21 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (DMIS)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
15 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
16 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
17 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบั  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
18 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอศึกษาดูงานห้องสมุดพระราชทาน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
19 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 19 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 18 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
22 18 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่ม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
23 18 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(อ่านออกเขียนได้) ปีงบประมาณ 25  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
24 18 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในก  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
25 17 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
26 17 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
27 17 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 17 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ตรวจสอบการสำรวจข้อมูลคนพิการ ในระบบ google form  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
30 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอวังยาง) แจ้งการเปลี่ยนแปลงการนิเทศติดตามฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
31 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) แจ้งการเปลี่ยนแปลงการนิเทศติดตามฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
32 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แจ้งการเปลี่ยนแปลงการนิทศติดตามฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
33 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) แจ้งการเปลี่ยนแปลงการนิเทศติดตามฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
34 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังห  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
35 13 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) เปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ภาคเรียนที่ 2/2  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
36 12 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอวังยาง) การอนุญาตให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบปร  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
37 12 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอนาแก) การชี้แจงเข้าร่วมรับการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
38 12 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่ง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
39 12 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรมตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
40 12 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
41 12 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
42 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ป  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
43 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) ปรจำ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
44 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
45 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
46 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการติดตั้งบริการ Free WIFI by CAT ให้กับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทั่  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
47 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน. ประจำปี พ.ศ. 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 11 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
50 07 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอบ้านแพง) จัดส่งคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
51 07 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) จัดส่งคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
52 06 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 06 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
54 06 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รายวิชาเลือก)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
55 05 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 05 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอนาหว้า) เรื่อง ขอเชิญ ครูกศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดการเ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
58 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสำรวจ ยืนยัน และเสนอแผนงานจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
59 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรีย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
60 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
61 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 04 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 03 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 03 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอุปถัมภ์ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 03 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอปลาปาก) ส่งรายงานสรุปผลการนิเทศติดตาม กศน.อำเภอปลาปาก  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
68 03 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอนาแก) ส่งรายงานสรุปผลการนิเทศติดตาม กศน.อำเภอนาแก  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
69 03 ก.พ. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ร่วมพิธีฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนเนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 31 ม.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม TK Forum 2020  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ