1 27 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
2 27 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
3 27 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอวังยาง , บ้านแพงและนาทม) แจ้งเปลี่ยนแปลงที่จัดงานแสดงสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการอบรมประวั  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
4 27 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอธาตุุพนม) แจ้งเปลี่ยนแปลงที่จัดงานแสดงสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
5 26 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ๖๖ ล้าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 25 ก.ค. 2560  (กศน.นาแก)แต่งตั้งรักษาการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 25 ก.ค. 2560  (กศน.วังยาง) แต่งตั้งรักษาการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
8 25 ก.ค. 2560  ด่วนที่สุด กศน.อำเภอทุกแห่ง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
9 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาหว้า) การปฏิบัติงานราชการของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
11 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
12 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กศน. ไตรมาส ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
13 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาแก) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
14 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
15 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเมือง, ท่าอุเทน,ธาตุพนม,วังยางฯลฯ) การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนว  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
18 25 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
19 24 ก.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
20 21 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดงานแสดงสรุปผลการดำเนินงาน "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณข  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
21 21 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดพิมพ์ "หนังสือพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" (เพิ่มเติม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 21 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การแนะแนวการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 21 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 21 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สอบถามความสมัครใจในการโอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 21 ก.ค. 2560  การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
26 21 ก.ค. 2560  (อ.นาแก, อำเภอวังยาง, อ.บ้านแพง, นาทม) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
27 20 ก.ค. 2560  กศน.อำเภอท่าอุเทน และอำเภอนาทม โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 20 ก.ค. 2560  (เพิ่มเติม) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาหว้า) รายงานผลการนิเทศการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงศ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
35 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต สำนัก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
36 20 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต สำนักงา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
37 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
38 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย "เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต" สำนักงาน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
39 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอความอนุเคราะห์ยืมผ้าผูกคอยุวกาชาด  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
40 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) ขอความอนุเคราะห์ยืมผ้าผูกคอยุวกาชาด  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
41 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาทม) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
42 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอวังยาง) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
43 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อ.เรณูนคร  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
44 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อ.เรณูนคร  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
45 19 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแ่ห่ง) การกำหนดประเภทหรือระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งโอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 18 ก.ค. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง)ขอเชิญประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน กศน. ไตรมาส1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
47 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
48 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) อนุมัติให้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอวังยาง) พนักงานราชการลาออก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ส่งระเบียบมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากเหตุก่อการร้าย ว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
52 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
53 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอปลาปาก) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
54 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
55 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาแก) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
56 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 17 ก.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 1  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
59 17 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม)การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
60 15 ก.ค. 2560  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กสน. ตำบล  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
61 15 ก.ค. 2560  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กสน. ตำบล  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
62 15 ก.ค. 2560  โครงการประกวดวาดภาพและเรียงความหัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
63 15 ก.ค. 2560  การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
64 15 ก.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดนิทรรศการ/กิจกรรม ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
65 14 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวทางการจัดกิจกรรมค่าย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
66 14 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 14 ก.ค. 2560  (กศน.บ้านแพง)ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ของทางราชการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
68 14 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาหว้า) รายงานผลการดำเนินงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 14 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอปลาปาก) การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
70 14 ก.ค. 2560  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ