1 13 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
2 13 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอบ้านแพง) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
3 13 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การใช้ห้องเรียน Google Classroom หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหลักสูตรการตลาด  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
4 13 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งกำหนดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
5 13 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) โครงการบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมยิ้ม...เคลื่อนที่ ฯลฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
6 13 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
7 12 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ รางวัลอาหารและเครื่องดื่ม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
8 12 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
9 12 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 12 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการศึกษาอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 11 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)สรุปผลการประชุมการเตรียมความพร้อม กศน.เกมส์  สารสนเทศ      รับ
12 11 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอวังยาง) เรื่อง เปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 25  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 11 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอปลาปาก) เรื่องเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 256  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 11 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอปลาปาก) โครงการบริการจังหวัดเคลือนที่แบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดื  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 11 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)แจ้งกำหนดการคัดเลือก กศน.ตำบลดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ระดับโซนและระดับจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 09 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง จัดส่งคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 09 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 06 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
19 04 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 04 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
21 04 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
22 02 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
23 02 ธ.ค. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การดำเนินงานโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรวไว้ในแผ่นดิน"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯลฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
25 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯลฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
26 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจัง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
27 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) การตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) การตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเรณูนคร) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
32 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตาม การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
34 29 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินงานโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
35 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
36 28 พ.ย. 2562  (อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง แผ่นพับเหรียญ “พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอบ้านแพง) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
39 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) เปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 256  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
40 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเรณูนคร) เปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
41 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาแก) ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
42 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
43 28 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หลักสูตร กศน. 2551  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
44 28 พ.ย. 2562  รายงานข้อมูลผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
45 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความร่วมมือในการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/เรณู/ปลาปากและท่าอุเทน) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
47 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาหว้า) การดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ในจังหวัดขยายผล  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
48 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
49 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
50 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยประจำปี 2563  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
51 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าเช่าบริการอินเตอ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
52 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
53 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาหว้า) ขอความเห็นชอบแผนการจัดตั้งผู้เรียน หลักสูตร กศน. 2551  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
55 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอบ้านแพง) ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หลักสูตร กศน. 2551  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
56 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอวังยาง) ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หลักสูตร กศน. 2551  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
57 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หลักสูตร กศน. 2551  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
58 26 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอวังยาง) ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
60 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
61 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
62 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
63 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
64 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญประชุม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
65 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
66 25 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอนาแก) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
67 22 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 22 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 22 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 21 พ.ย. 2562  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ