1 21 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการภายในจังหวัดเดียวกัน  ผู้ดูแลระบบ      รับ
2 20 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ของจังหว  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
3 20 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 20 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 20 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอนาหว้า) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 20 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 19 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม,กศน.อำเภอท่าอุเทน,กศน.อำเภอบ้านแพง และ กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอส่งกรอบยุทธศาสตร์กา  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
8 19 ก.ย. 2560  การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
9 19 ก.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
10 19 ก.ย. 2560  โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา (กศน.เมืองนครพนม)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
11 18 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเผยแพร่หนงสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
12 18 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
13 18 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเผยแพร่หนงสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
14 18 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานฯสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
15 18 ก.ย. 2560  กศน.อำเภอทุกแห่ง แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
16 15 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้ของทางราชการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
17 14 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 14 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระราชทานรางวัลพระธา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 14 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประเมินจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง และ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
20 13 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 13 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ ๓๐/๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
22 13 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการจัดสร้างพระกิ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 13 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การส่งเสริมให้ ปี ๒๕๖๑ เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
24 13 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การส่งเสริมให้ ปี ๒๕๖๑ เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"  ผู้ดูแลระบบ      รับ
25 13 ก.ย. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการ (กศน.ศรีสงคราม)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
26 13 ก.ย. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการ (กศน.นาทม)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
27 12 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอท่าอุเทน ศรีสงคราม โพนสวรรค์ บ้านแพง นาหว้าและนาทม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 12 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอธาตุพนม/เรณูนคร/นาแก/ปลาปากและวังยาง) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน G  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
29 12 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 12 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสม  ผู้ดูแลระบบ      รับ
31 12 ก.ย. 2560  กศน.อำเภอปลาปาก โครงการเสวนาประชาธิปไตยเยาวชนไทยหัวใจปรองดอง ประจำปี 2560  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
32 12 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
33 12 ก.ย. 2560  กศน.อำเภอเรณู ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
34 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญร่วมงานโครงการตลาดนัดวิชาการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดพิธีอุปสมบทถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 11 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนฯ/ศรีสงคราม/นาแก) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
41 08 ก.ย. 2560  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
42 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอเชิญประชุมสัมมนา  ผู้ดูแลระบบ      รับ
44 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การนิเทศการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
45 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
46 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 07 ก.ย. 2560  (กศฯ.อำเภอบ้านแพง) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอบ้านแพง) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอนาหว้า) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครู ฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครู ฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอนาทม) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 07 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเรียนเชิญประชุม  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
58 07 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการประจ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
59 01 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 01 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม)ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและประชุมปฏิบัติการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
61 01 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
62 01 ก.ย. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร)ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและประชุมปฏิบัติการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
63 01 ก.ย. 2560  กศน.อำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อรองรับการประเมินค  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
64 31 ส.ค. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 31 ส.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
66 31 ส.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 31 ส.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การติดตามการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
68 31 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด กศน.เมืองและเรณูนคร ขอเชิญประชุม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
69 30 ส.ค. 2560  (กศน.อำเภอธาตุพนม) สำรวจรายชื่อเพื่อร่วมงานผู้ทรงคุณค่า ผู้สูงอายุ และร่วมงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 30 ส.ค. 2560  (กศน.อำเภอปลาปาก) สำรวจรายชื่อเพื่อร่วมงานส่เสริมผู้ทรงคุณค่า ผู้สูงอายุและร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู  กลุ่มอำนวยการ      รับ