1 31 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 31 มี.ค. 2563  (อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
3 31 มี.ค. 2563  (อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ สำนักงาน กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
4 31 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานประกอบการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
5 31 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 31 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สิ้นค้า กศน.พรีเมี่ยม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
7 31 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอปลาปาก อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอศรีสงคราม) เรื่อง การพัฒนาอาชีพทดแทนให้ประชาชนช่วงภัยแล้งในพ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
8 30 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเค  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
9 30 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรว  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
10 30 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน. ประจำปีการศึกษา 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
11 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง ยกเว้น กศน.อ.นาแก/วังยาง/ศรีสงคราม/นาทม) แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิต  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
12 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/บ้านแพง/ธาตุพนม/เรณูนคร/ศรีสงคราม) แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม/ท่าอุเทน/นาหว้า/บ้านแพง/ปลาปาก/นาแก) แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) การใช้ห้องเรียน Google Classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
18 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) การใช้ห้องเรียน Google Classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
19 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอนาหว้า) การใช้ห้องเรียน Google Classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
20 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การใช้ห้องเรียน Google Classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
21 27 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) การใช้ห้องเรียน Google Classroom  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
22 26 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบอุดหนุนการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
23 26 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การดำเนินจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
24 26 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 26 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง ยกเว้น อ.ปลาปาก อ.นาหว้า) แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอนาแก) การชี้แจงเข้าร่วมรับการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
27 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การส่งข้อมูล GPAX หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/62 และก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในบ้านพัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) หลักเกณฑ์สำหรับการให้ข้าราชการปฏฺิบัติงานภายในบ้านพัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 25 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เนื่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง งดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเรณูนคร) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอบ้านแพง) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการดำเนินงาน กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสนม  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
40 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) เรื่อง การจัดงานรัฐพิธี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 24 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
43 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวปฏิบัติการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
44 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม และท่าอุเทน) พิจารณากำหนดราคากลางและร่างขอบเขตลักษณะเฉพาะของเช่ารถยนต์ที่ใช้ใ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
45 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม เรณูนคร และโพนสวรรค์) พิจารณากำหนดราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของเช่ารถยนต  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
46 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวปฏิบัติการจัดสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึก  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
47 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอนาหว้า) ให้พนักงานราชการทั่วไปกักบริเวณในบ้านพัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 23 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
49 20 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรออนไลน์เพื่อยกระดับศักยภาพการใช้สมาร์ทโฟนและอิน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
50 20 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 20 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
52 20 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
53 20 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวปฏิบัติจัดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
54 20 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรณรงค์ "ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID - 19)"  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
55 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ส่งสรุปรายงานผู้เข้าสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
56 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 งบอุดหนุนการเรียนการสอน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
57 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบอุดหนุนการเรียนการสอน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
58 19 มี.ค. 2563  (อำเภอศรีสงคราม) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
59 19 มี.ค. 2563  (อำเภอโพนสวรรค์) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
60 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
61 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
62 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
63 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สำรวจความต้องการในการจ้างงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 19 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอวังยาง) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
65 18 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) นำส่งผลการเรียน นักเรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
66 18 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานสรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรือง "การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
67 18 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
68 18 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอนาทม) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
69 18 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอบ้านแพง) การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
70 18 มี.ค. 2563  (กศน.อำเภอนาแก) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ