1 23 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 23 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสน้บสนุนนโยบาย Thailand 4.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 23 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 22 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 21 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การขยายเวลาการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
6 20 มี.ค. 2561  ขอข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครพนม ฉบับที่ 2 พ.ศ.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
7 19 มี.ค. 2561  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
8 19 มี.ค. 2561  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
9 19 มี.ค. 2561  (กศน.อ.ปลาปาก)ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
10 18 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 18 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการปร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 17 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมการตรจเยี่ยมติดตามฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 16 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
14 16 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP trader นครพนม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
15 16 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 16 มี.ค. 2561  แต่งตั้งรักษาการผอ.สนง.กศน.นพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 15 มี.ค. 2561  รายงานแผนและผลการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
18 15 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาทม) เปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
19 15 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 15 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 15 มี.ค. 2561  การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
22 15 มี.ค. 2561  หลักเกณฑ์และวิธีการในประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
23 15 มี.ค. 2561  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  ผู้ดูแลระบบ      รับ
24 14 มี.ค. 2561  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
25 14 มี.ค. 2561  จัดส่งกำหนดการสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
26 14 มี.ค. 2561  แจ้งแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
27 14 มี.ค. 2561  แจ้งแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อย  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
28 14 มี.ค. 2561  (กศน.อ.ทุกแห่ง) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
29 14 มี.ค. 2561  การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
30 14 มี.ค. 2561  แจ้งกำหนดการรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
31 14 มี.ค. 2561  ด่วนที่สุด กศน.เมือง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมตามโครงการการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดใ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
32 13 มี.ค. 2561  กศน.อำเภอทุกแห่ง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
33 13 มี.ค. 2561  ด่วนที่สุด กศน.อำเภอเมือง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายพิเศษ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
34 13 มี.ค. 2561  ส่งประกาศรายชื่อบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
35 12 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งแผนการออกประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
36 12 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 12 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การพิจารณาวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 12 มี.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงานฯ(ครูผู้สอนคนพิการ)  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
39 12 มี.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงานฯ(ครู ศรช.)  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
40 11 มี.ค. 2561  การคัดเลือกเยาวชนผูใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามมารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
41 11 มี.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน "นานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
42 09 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดทำหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 09 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 09 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 09 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 08 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 08 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 08 มี.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
49 08 มี.ค. 2561  ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
50 08 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
51 08 มี.ค. 2561  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
52 29 ธ.ค. 2560  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน "เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชติไทยและบุญคุณของพระม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
53 29 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุม  ผู้ดูแลระบบ      รับ
54 29 ธ.ค. 2560  เมืองนครพนม ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
55 29 ธ.ค. 2560  ธาตุพนม ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 25  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
56 29 ธ.ค. 2560  ปลาปาก ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 256  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
57 29 ธ.ค. 2560  โพนสวรรค์ ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
58 29 ธ.ค. 2560  นาหว้า ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 256  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
59 29 ธ.ค. 2560  บ้านแพง ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 25  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
60 29 ธ.ค. 2560  ขอข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
61 29 ธ.ค. 2560  (กศน.ธาตุพนม)แต่งตั้งรักษาการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
62 29 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด กศน.อำเภอทุกแห่ง การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมกรรมการศุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
63 24 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด(กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
64 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวประชาชน และชื่อ สกุล ซ้ำซ้  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
65 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งช่องทางการติดต่อหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผุ้ช่ว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งย้ายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 22 ธ.ค. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) กำหนดนรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตต  กลุ่มอำนวยการ      รับ