1 21 พ.ค. 2561  กศน.อำเภอเมืองนครพนม ขอเรียนเชิญประชุม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
2 21 พ.ค. 2561  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดากในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
3 18 พ.ค. 2561  (ด่วนที่สุดขอเชิญประชุม)กศน.เมือง/เรณูนคร/โพนสวรรค์/ท่าอุเทน/ปลาปาก/บ้านแพง/ศรีสงครามและธาตุพนม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 17 พ.ค. 2561  (อำเภอทุกแห่ง) ส่งแผนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (แก้ไขหน่วยกิต)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
5 17 พ.ค. 2561  (อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมโครางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
6 17 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอเมือง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์สอบ E-Exam) งบอุดหนุนฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
7 17 พ.ค. 2561  (กศน.อ.ทุกแห่ง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
8 15 พ.ค. 2561  การซื้อหลักฐานการศึกษา กศน.  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
9 11 พ.ค. 2561  (อำเภอท่าอุเทน) สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
10 11 พ.ค. 2561  (อำเภอปลาปาก) สำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
11 11 พ.ค. 2561  (อ.ธาตุพนม) สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
12 11 พ.ค. 2561  (อำเภอโพนสวรรค์ ) สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
13 11 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอบ้านแพง) สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
14 11 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาหว้า) สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
15 11 พ.ค. 2561  (กศน.อ.เมืองนครพนม) สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาฯ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
16 11 พ.ค. 2561  (อ.เมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือกระบวนการเรียนรู้ กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
17 11 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 11 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 11 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 11 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
21 10 พ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่เกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันง  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
22 10 พ.ค. 2561  โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560-2561 ชมรมห้องสมุดปรุชาชน (ชปช.)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
23 10 พ.ค. 2561  (เรียน กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
24 10 พ.ค. 2561  (กศน.อ.ทุกแห่ง)หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
25 10 พ.ค. 2561  (เรียน กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
26 10 พ.ค. 2561  (กศน.อ.ทุกแห่ง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
27 10 พ.ค. 2561  (เรียน กศน.อำเภอ ทุกแห่ง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
28 09 พ.ค. 2561  กศน.อำเภอบ้านแพง โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560-2561 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช.)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
29 09 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 08 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาหว้า ธาตุพนมและศรีสงคราม) จัดส่งคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 07 พ.ค. 2561  การบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมขน ปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
32 07 พ.ค. 2561  กศน.อำเภอเมืองนครพนม ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตามต้น  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
33 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอปลาปาก) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
34 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
35 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาทม) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
36 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาแก) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
37 07 พ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครนักเรียนทุน"อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ"โดยมูลนิธิเอสซีจี  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
38 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
39 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
40 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอวังยาง) การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
41 07 พ.ค. 2561  ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
42 07 พ.ค. 2561  การอัพเดทโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows (IT For Windows)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
43 07 พ.ค. 2561  แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาต  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
44 07 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
45 07 พ.ค. 2561  กศน.อำเภอศรีสงคราม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560-2561 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช.)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
46 07 พ.ค. 2561  กศน.อำเภอปลาปาก โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560-2561 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช.)  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
47 07 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 04 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ประชาสัมพันธ์ขอรับสมัครจิตอาสา  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
49 03 พ.ค. 2561  (อำเภอทุกแห่ง) ติดตามการรายงานการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
50 03 พ.ค. 2561  (อำเภอทุกแห่ง) ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
51 02 พ.ค. 2561  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
52 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาทม) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมา  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
53 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
54 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
55 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอบ้านแพง) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาต  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
56 02 พ.ค. 2561  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑(ฉบับแก้ไข)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
57 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 02 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์จำหน่ายสินค้า ."OTOP Trader" นครพนม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
60 02 พ.ค. 2561  เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และอุบัติเหตุทางถานนแห่งชาติ พ.ศ.2561  ผู้ดูแลระบบ      รับ
61 01 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 01 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 01 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาทม) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 01 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอนาหว้า) การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 01 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอปลาปาก) การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 01 พ.ค. 2561  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 27 เม.ย. 2561  กศน.อำเภอทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 27 เม.ย. 2561  (กศน.อ.เรณูนคร) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
69 27 เม.ย. 2561  (กศน.อ.ศรีสงคราม) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
70 27 เม.ย. 2561  (กศน.อ.บ้านแพง) การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ