1 21 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ปรจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 21 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 20 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอเมือง/ท่าอุเทน/นาหว้า) แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการ ตำแห่ง ครูประจำศูนย์กา  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
4 20 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 20 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งคำสั่ง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
6 17 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)ขอเชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการับรู้การใช้เน็ตประชารัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
7 17 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ตู้  ผู้ดูแลระบบ      รับ
8 15 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
9 15 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ไ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
10 15 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาคำสั่ง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
11 14 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน ๒๕๖๐ "สานพลัง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
12 14 พ.ย. 2560   (กศน.อำเภอทุกแห่ง)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและผ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
13 14 พ.ย. 2560   (กศน.อำเภอทุกแห่ง)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอยรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน. การนิเทศติ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
14 14 พ.ย. 2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน. การนิเทศติดตามและประเมินผลการ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
15 14 พ.ย. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง)ขอเชิญร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ และผลการดำเนินงานฯ 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
16 14 พ.ย. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง) โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
17 14 พ.ย. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง) โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
18 14 พ.ย. 2560  (กศน.อ.นาแก) โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
19 14 พ.ย. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง) โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
20 14 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานศึกษา กศน. ตำบล/แขวง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
21 14 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด กศน.อำเภอทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมเยาวชนไทยร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
22 13 พ.ย. 2560   (กศน.อำเภอทุกแห่ง)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน. การนิเทศติดตามและประเมิ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
23 13 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
24 13 พ.ย. 2560  (กศน.เมืองนครพนม) ขอเชิญร่วมงานพระบิดาแห่งฝนหลวง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 13 พ.ย. 2560  ขอเชิญร่วมงานพระบิดาแห่งฝนหลวง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
26 10 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 10 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 10 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโย  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
29 10 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอแห่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายหน่วยงานและสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
30 10 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การดาวน์โหลดหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
31 10 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
32 10 พ.ย. 2560  ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
33 09 พ.ย. 2560  รักษาการในตำแหน่ง (กศน.ธาตุพนม)  ผู้ดูแลระบบ      รับ
34 09 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด กศน.อำเภอเมือง ธาตุพนม บ้านแพง นาแก ศรีสงคราม โพนสวรรค์ การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
35 07 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอบ้านแพง) ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
36 07 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) รายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราช  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
37 07 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) กำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N - NET ครั้งที่ ๒ ปีก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
38 07 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) กำหนดการนำส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N - NET ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒๕๖๐  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
39 07 พ.ย. 2560  จัดส่งแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
40 07 พ.ย. 2560  (เมือง ธาตุพนม ปลาปาก ท่าอุเทน โพนสวรรค์ บ้านแพง นาหว้า) การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึก  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
41 07 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 07 พ.ย. 2560   (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
43 06 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แนวปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 06 พ.ย. 2560  ขอเยี่ยมชมและพบปะศูนย์บริการเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัดนครพนม  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
45 06 พ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
46 03 พ.ย. 2560  การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 03 พ.ย. 2560  กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
48 03 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)การเสนอพระราชทานเครื่องราชฯ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
49 03 พ.ย. 2560  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
50 03 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 03 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)ขอส่งสำเนาประกาศ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
52 03 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักยานชายโขงทุกวันอาทิตย์  ผู้ดูแลระบบ      รับ
53 02 พ.ย. 2560  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุม  ผู้ดูแลระบบ      รับ
54 02 พ.ย. 2560  เผยแพร่เอกสารสรุปสาระสำคัญความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
55 01 พ.ย. 2560  (อำเภอทุกแห่ง) แนวปฏิปัติในการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
56 01 พ.ย. 2560  (อำเภอทุกแห่ง) การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
57 01 พ.ย. 2560  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
58 01 พ.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
59 01 พ.ย. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง)ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
60 31 ต.ค. 2560  (กศน.อ.ทุกแห่ง)การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
61 31 ต.ค. 2560  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
62 31 ต.ค. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
63 31 ต.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาเพื่อการเรียนรู้  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
64 31 ต.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
65 31 ต.ค. 2560  กศน.อำเภอทุกแห่ง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
66 31 ต.ค. 2560  ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
67 30 ต.ค. 2560  (กศน.อำเภอเรณูนคร) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 30 ต.ค. 2560  (กศน.อำเภอนาแก) แต่งตัั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 30 ต.ค. 2560  (กศน.อำเภอบ้านแพง) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 30 ต.ค. 2560  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ