1 16 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานโยบายและยุทธศาสตร์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 09 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางสายการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 09 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเลื่อนกำหนดการสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา และ ม.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
4 09 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร กศน. 25  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
5 09 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอเรณูนคร) การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
6 09 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 09 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 08 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอปลาปาก) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 08 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอวังยาง) แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 07 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
11 02 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
12 02 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สำรวจความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 01 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
14 01 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 01 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) พยานในแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 01 เม.ย. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
17 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
18 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
19 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอปลาปาก) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  กลุ่มนิเทศและวัดผล      รับ
20 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สรุปรายงานการประชุม online ผู้บริหาร กศน.จังหวัด พ.ศ. 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 31 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 30 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 30 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอเรณูนคร) แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 30 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอบ้านแพง) แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 30 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอนาทม) แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 30 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) แต่งตั้งข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 29 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม สำนักงาน กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
30 26 มี.ค. 2564  ติดตามการตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2/2563  สารสนเทศ      รับ
31 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอวังยาง) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอนาแก) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
36 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอปลาปาก) ขอตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ที่เรียนต่อ กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
37 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ที่เรียนต่อ กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
38 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอเรณูนคร) ขอตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ที่เรียนต่อ กศน.  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
39 25 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ไ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
40 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเป็นเกียรติในงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบริหารการศึกษาของสำนัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอศรีสงคราม) การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
42 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาแล  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
43 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
44 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2564  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
45 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เชิญชวนชาว กศน.ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล/แขวง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
46 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แบบสอบถาม เรื่อง เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนัง  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
47 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง ยกเว้น อ.นาแก) ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 24 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอนาแก) ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2564  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 23 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอ  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
50 23 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับม  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
51 23 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ขยายระยะเวลาการเสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 22 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ลดธงครึ่งเสา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 22 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอนาหว้า) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบอุดหนุนการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
54 22 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
55 22 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
56 22 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอวังยาง) การออกนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
57 19 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
58 18 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานยาเสพติดผ่านระบบ NIPA  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
59 18 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
60 18 มี.ค. 2564  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพ  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
61 18 มี.ค. 2564  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏฺิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูน  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย      รับ
62 18 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 18 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 17 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอโพนสวรรค์) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
65 17 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร Online  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 17 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอทุกแห่ง) การรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ DMIS  กลุ่มนการศึกษานอกระบบ      รับ
67 17 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอธาตุพนม) ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 17 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 17 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอท่าอุเทน) ขอเชิญประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 15 มี.ค. 2564  (กศน.อำเภอเมืองนครพนม) การเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ