1 12 มี.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะก&#  กศน.วังยาง      รับ
2 12 มี.ค. 2561  ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
3 29 ธ.ค. 2560  สรุปวันลาบุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
4 29 ธ.ค. 2560  จัดคำสั่งเวรยาม สถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
5 22 ธ.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง        รับ
6 22 ธ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
7 22 ธ.ค. 2560  ขอตอบรับเข้าร่วมเป็นทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        รับ
8 21 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อบุคลากร เข้าทีม ICT จว.นครพนม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
9 20 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมทีม ICT จ.นครพนม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
10 19 ธ.ค. 2560  ขอเชิญบุคลากร เ  กศน.วังยาง      รับ
11 19 ธ.ค. 2560  การคัดเลือกบ้า&#  กศน.วังยาง      รับ
12 15 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดฯ        รับ
13 14 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน กศน.ตำบลสู่กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
14 14 ธ.ค. 2560  แจ้งเปลียนวันจัดกิจกรรม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
15 13 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑        รับ
16 13 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน กศน. ตำบล 4G  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
17 12 ธ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือเรียน ภาคเรียนที่2/2560  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
18 07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
19 07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ        รับ
20 07 ธ.ค. 2560  ขอปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑        รับ
21 07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเชิญประชุม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
22 07 ธ.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐        รับ
23 06 ธ.ค. 2560  ส่งแบบแจ้งแผนก&#  กศน.วังยาง      รับ
24 01 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
25 01 ธ.ค. 2560  สรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐        รับ
26 01 ธ.ค. 2560  ส่งเอกสารแก้ไขการยืมเงินโครงการ ส่งพี่กาย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
27 01 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
28 01 ธ.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 2560        รับ
29 01 ธ.ค. 2560  โครงการสานสายใจ กศน.๗  กศน.อำเภอนาทม      รับ
30 01 ธ.ค. 2560  สรุปวันลา เดือนพศจิกายน 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
31 30 พ.ย. 2560  โครงการสานสายใย กศน.๗ กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
32 30 พ.ย. 2560  โครงการสานสายใย กศน.โครงการ 7  กศน.วังยาง      รับ
33 29 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
34 28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
35 28 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืน&#  กศน.วังยาง      รับ
36 28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
37 28 พ.ย. 2560  ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
38 27 พ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
39 27 พ.ย. 2560  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ค่าจัดการเรียนการสอน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
40 27 พ.ย. 2560  ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐        รับ
41 23 พ.ย. 2560  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
42 22 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
43 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานด้านการจัดการ        รับ
44 14 พ.ย. 2560  แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล คร        รับ
45 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ในการจัดกิจกรรมกศน.การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ        รับ
46 14 พ.ย. 2560  กศน.โพนสวรรค์ ส่  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
47 13 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน.ฯ        รับ
48 13 พ.ย. 2560  ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.วังยาง      รับ
49 13 พ.ย. 2560  รายงานข้อสั่งก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
50 10 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
51 10 พ.ย. 2560  แบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
52 09 พ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
53 09 พ.ย. 2560  ส่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2560อำเภอนาแก        รับ
54 08 พ.ย. 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
55 08 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
56 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
57 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        รับ
58 07 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
59 07 พ.ย. 2560  รายงานแจ้งการโ&#  กศน.วังยาง      รับ
60 03 พ.ย. 2560  ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและะการศึกษาตามอัธยาศัย        รับ
61 03 พ.ย. 2560  ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ        รับ
62 03 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอาชีพ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
63 03 พ.ย. 2560  ส่งคำสั่งเวรเดือน พ.ย. 60  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
64 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2560 กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
65 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2560        รับ
66 20 ต.ค. 2560  เชิญประชุมเตรี&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
67 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฎิบัติงานห้องสมุด  กศน.วังยาง      รับ
68 20 ต.ค. 2560  สงแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดฯ  กศน.วังยาง      รับ
69 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุด        รับ
70 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
71 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
72 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เจตรนารี ปฏิบัติภาระกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
73 20 ต.ค. 2560  ส่งรายชื่อลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
74 20 ต.ค. 2560  ยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
75 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ในการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร        รับ
76 18 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
77 18 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
78 18 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
79 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
80 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน        รับ
81 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
82 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
83 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐        รับ
84 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน        รับ
85 12 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.วังยาง      รับ
86 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
87 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
88 11 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
89 11 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
90 10 ต.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอนาแก      รับ
91 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        รับ
92 10 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ        รับ
93 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเดินทางไปราชการ การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
94 10 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
95 06 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผน&#  กศน.วังยาง      รับ
96 03 ต.ค. 2560  การดปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัดเดียวกัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
97 01 ต.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม        รับ
98 29 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการทำแผนบูรณาการ อำเภอนาแก        รับ
99 28 ก.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
100 28 ก.ย. 2560  การจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการอำเภอนาแก        รับ
101 28 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตร  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
102 27 ก.ย. 2560  แจ้งความประสงค์การดำเนินการจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
103 22 ก.ย. 2560  ส่งวันลา ผอ.กศน.อ        รับ
104 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.อำเภอนาแก      รับ
105 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#        รับ
106 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
107 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้        รับ
108 18 ก.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
109 14 ก.ย. 2560  ส่งโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง มืออ  กศน.วังยาง      รับ
110 14 ก.ย. 2560  ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น        รับ
111 04 ก.ย. 2560  ขอเชิยร่วม วันท&        รับ
112 31 ส.ค. 2560  ฝากให้ ผอ.เจริญ แสนวิเศษ (เรื่องรักษาการฯ)  กศน.อำเภอนาทม      รับ
113 31 ส.ค. 2560  สรุปการลาของบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
114 31 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนกันยายน        รับ
115 30 ส.ค. 2560  การส่งคืนเงินค่าประกันสัญญาจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560อำเภอนาแก        รับ
116 29 ส.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน สิงหาคม 2560        รับ
117 29 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือน กันยายน 2560 อำเภอนาแก        รับ
118 29 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
119 27 ส.ค. 2560  ส่งสำเนาคำสั่งเวรยาม เดือนกันยายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
120 24 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
121 23 ส.ค. 2560  ส่งการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2560ฯ  กศน.วังยาง      รับ
122 23 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินคืนประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
123 23 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
124 22 ส.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.อำเภอนาแก        รับ
125 22 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการปรัเมินผลการดำเนอนงานของศุฯย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
126 21 ส.ค. 2560  แบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน. อำเภอนาแก        รับ
127 16 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
128 16 ส.ค. 2560  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครุ กศน.อำเภอนาแก        รับ
129 16 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเสรืมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน.  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
130 15 ส.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
131 11 ส.ค. 2560  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่ายประจำปี2560 กศน.อำเภอนาแก        รับ
132 11 ส.ค. 2560  ขอคืนเงินคงเหลือ จากการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอนาแก กศน.ประจำภาคเรียนที่1/2560        รับ
133 11 ส.ค. 2560  ขออนุญาตใช้รถส&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
134 10 ส.ค. 2560  เร่งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
135 10 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
136 07 ส.ค. 2560  ส่งการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        รับ
137 04 ส.ค. 2560  การเสนอชื่อศิษ&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
138 04 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2560        รับ
139 02 ส.ค. 2560  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ n -net ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
140 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม ครั้งที่2 )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
141 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
142 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
143 01 ส.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
144 01 ส.ค. 2560  การขยายผลการดำเนินตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
145 31 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลทางการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
146 24 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา        รับ
147 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กศน.วังยาง      รับ
148 20 ก.ค. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
149 20 ก.ค. 2560  รายชื่อเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา        รับ
150 20 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"2560 กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
151 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
152 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการอบรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
153 20 ก.ค. 2560  ส่งแแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่๑        รับ
154 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ภาคเรียที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
155 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
156 19 ก.ค. 2560  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐        รับ
157 19 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่1 อำเภอนาแก        รับ
158 18 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด รุ่นที่ 1        รับ
159 17 ก.ค. 2560  รายงานดอกไม้จันทน์ประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
160 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
161 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ        รับ
162 14 ก.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
163 11 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
164 11 ก.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
165 11 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียนที่1/2560 ครั้งที่2 (งบอุดหนุนการเรียนการสอน-ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรีย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
166 07 ก.ค. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ)  กศน.วังยาง      รับ
167 06 ก.ค. 2560  ฝากปริ้นค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
168 06 ก.ค. 2560  ส่งการดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา        รับ
169 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
170 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
171 04 ก.ค. 2560  ส่งเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2560 อำเภอนาแก        รับ
172 04 ก.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอธาตุพนม      รับ
173 04 ก.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน มิถุนายน 2560        รับ
174 04 ก.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2560 อำเภอนาแก        รับ
175 30 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาฯจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ        รับ
176 30 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย และบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยของบุคล  กศน.วังยาง      รับ
177 30 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย        รับ
178 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
179 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
180 30 มิ.ย. 2560  ฝากเอกสารให้พี่แอ๋วการเงินค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
181 30 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เศรษฐก  กศน.วังยาง      รับ
182 29 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
183 29 มิ.ย. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
184 29 มิ.ย. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
185 28 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
186 28 มิ.ย. 2560  ่ส่งเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ        รับ
187 27 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.วังยาง      รับ
188 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยอำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
189 27 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนันสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
190 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ฯ อำเภอนาแก        รับ
191 26 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
192 26 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไตรมาสท  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
193 26 มิ.ย. 2560  การจัดแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
194 26 มิ.ย. 2560  ส่งสำเนาเวรยาม เดือน กรกฎาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
195 23 มิ.ย. 2560   แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กศน..อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
196 21 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        รับ
197 19 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติปรับแผนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน        รับ
198 16 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
199 16 มิ.ย. 2560  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) พ้นจากการปฏิบัติ        รับ
200 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนศูนย์ฝึกเพิ่มเติม อำเภอนาแก        รับ