1 18 พ.ค. 2561  การดำเนินโครงก&#  กศน.วังยาง      รับ
2 12 พ.ค. 2561  ส่งการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.วังยาง      รับ
3 11 พ.ค. 2561  ส่งการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.วังยาง      รับ
4 26 เม.ย. 2561  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสงคราม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
5 25 เม.ย. 2561  ส่งรายงานข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
6 25 เม.ย. 2561  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
7 24 เม.ย. 2561  ส่ง อ.วาวา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
8 24 เม.ย. 2561  การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงาน ของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน        รับ
9 23 เม.ย. 2561  รายงานจำนวนนักศึกษา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
10 23 เม.ย. 2561  รายงานผู้เข้าสอบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
11 21 เม.ย. 2561  ตรวจสอบและยืนยัน gpax เลขบัตรประชาชนซ้ำซ้อน  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
12 20 เม.ย. 2561  สรุปยอดนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
13 20 เม.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอบ้านแพง  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
14 12 มี.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะก&#  กศน.วังยาง      รับ
15 12 มี.ค. 2561  ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
16 29 ธ.ค. 2560  สรุปวันลาบุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
17 29 ธ.ค. 2560  จัดคำสั่งเวรยาม สถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
18 22 ธ.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง        รับ
19 22 ธ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
20 22 ธ.ค. 2560  ขอตอบรับเข้าร่วมเป็นทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        รับ
21 21 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อบุคลากร เข้าทีม ICT จว.นครพนม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
22 20 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมทีม ICT จ.นครพนม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
23 19 ธ.ค. 2560  ขอเชิญบุคลากร เ  กศน.วังยาง      รับ
24 19 ธ.ค. 2560  การคัดเลือกบ้า&#  กศน.วังยาง      รับ
25 15 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดฯ        รับ
26 14 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน กศน.ตำบลสู่กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
27 14 ธ.ค. 2560  แจ้งเปลียนวันจัดกิจกรรม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
28 13 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑        รับ
29 13 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน กศน. ตำบล 4G  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
30 12 ธ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือเรียน ภาคเรียนที่2/2560  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
31 07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
32 07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ        รับ
33 07 ธ.ค. 2560  ขอปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑        รับ
34 07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเชิญประชุม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
35 07 ธ.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐        รับ
36 06 ธ.ค. 2560  ส่งแบบแจ้งแผนก&#  กศน.วังยาง      รับ
37 01 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
38 01 ธ.ค. 2560  สรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐        รับ
39 01 ธ.ค. 2560  ส่งเอกสารแก้ไขการยืมเงินโครงการ ส่งพี่กาย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
40 01 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
41 01 ธ.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 2560        รับ
42 01 ธ.ค. 2560  โครงการสานสายใจ กศน.๗  กศน.อำเภอนาทม      รับ
43 01 ธ.ค. 2560  สรุปวันลา เดือนพศจิกายน 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
44 30 พ.ย. 2560  โครงการสานสายใย กศน.๗ กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
45 30 พ.ย. 2560  โครงการสานสายใย กศน.โครงการ 7  กศน.วังยาง      รับ
46 29 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
47 28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
48 28 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืน&#  กศน.วังยาง      รับ
49 28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
50 28 พ.ย. 2560  ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
51 27 พ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
52 27 พ.ย. 2560  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ค่าจัดการเรียนการสอน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
53 27 พ.ย. 2560  ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐        รับ
54 23 พ.ย. 2560  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
55 22 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
56 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานด้านการจัดการ        รับ
57 14 พ.ย. 2560  แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล คร        รับ
58 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ในการจัดกิจกรรมกศน.การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ        รับ
59 14 พ.ย. 2560  กศน.โพนสวรรค์ ส่  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
60 13 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน.ฯ        รับ
61 13 พ.ย. 2560  ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.วังยาง      รับ
62 13 พ.ย. 2560  รายงานข้อสั่งก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
63 10 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
64 10 พ.ย. 2560  แบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
65 09 พ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
66 09 พ.ย. 2560  ส่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2560อำเภอนาแก        รับ
67 08 พ.ย. 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
68 08 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
69 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
70 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        รับ
71 07 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
72 07 พ.ย. 2560  รายงานแจ้งการโ&#  กศน.วังยาง      รับ
73 03 พ.ย. 2560  ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและะการศึกษาตามอัธยาศัย        รับ
74 03 พ.ย. 2560  ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ        รับ
75 03 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอาชีพ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
76 03 พ.ย. 2560  ส่งคำสั่งเวรเดือน พ.ย. 60  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
77 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2560 กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
78 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2560        รับ
79 20 ต.ค. 2560  เชิญประชุมเตรี&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
80 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฎิบัติงานห้องสมุด  กศน.วังยาง      รับ
81 20 ต.ค. 2560  สงแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดฯ  กศน.วังยาง      รับ
82 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุด        รับ
83 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
84 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
85 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เจตรนารี ปฏิบัติภาระกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
86 20 ต.ค. 2560  ส่งรายชื่อลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
87 20 ต.ค. 2560  ยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
88 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ในการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร        รับ
89 18 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
90 18 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
91 18 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
92 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
93 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน        รับ
94 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
95 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
96 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐        รับ
97 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน        รับ
98 12 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.วังยาง      รับ
99 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
100 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
101 11 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
102 11 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
103 10 ต.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอนาแก      รับ
104 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        รับ
105 10 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ        รับ
106 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเดินทางไปราชการ การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
107 10 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
108 06 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผน&#  กศน.วังยาง      รับ
109 03 ต.ค. 2560  การดปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัดเดียวกัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
110 01 ต.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม        รับ
111 29 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการทำแผนบูรณาการ อำเภอนาแก        รับ
112 28 ก.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
113 28 ก.ย. 2560  การจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการอำเภอนาแก        รับ
114 28 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตร  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
115 27 ก.ย. 2560  แจ้งความประสงค์การดำเนินการจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
116 22 ก.ย. 2560  ส่งวันลา ผอ.กศน.อ        รับ
117 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.อำเภอนาแก      รับ
118 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#        รับ
119 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
120 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้        รับ
121 18 ก.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
122 14 ก.ย. 2560  ส่งโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง มืออ  กศน.วังยาง      รับ
123 14 ก.ย. 2560  ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น        รับ
124 04 ก.ย. 2560  ขอเชิยร่วม วันท&        รับ
125 31 ส.ค. 2560  ฝากให้ ผอ.เจริญ แสนวิเศษ (เรื่องรักษาการฯ)  กศน.อำเภอนาทม      รับ
126 31 ส.ค. 2560  สรุปการลาของบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
127 31 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนกันยายน        รับ
128 30 ส.ค. 2560  การส่งคืนเงินค่าประกันสัญญาจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560อำเภอนาแก        รับ
129 29 ส.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน สิงหาคม 2560        รับ
130 29 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือน กันยายน 2560 อำเภอนาแก        รับ
131 29 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
132 27 ส.ค. 2560  ส่งสำเนาคำสั่งเวรยาม เดือนกันยายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
133 24 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
134 23 ส.ค. 2560  ส่งการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2560ฯ  กศน.วังยาง      รับ
135 23 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินคืนประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
136 23 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
137 22 ส.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.อำเภอนาแก        รับ
138 22 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการปรัเมินผลการดำเนอนงานของศุฯย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
139 21 ส.ค. 2560  แบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน. อำเภอนาแก        รับ
140 16 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
141 16 ส.ค. 2560  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครุ กศน.อำเภอนาแก        รับ
142 16 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเสรืมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน.  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
143 15 ส.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
144 11 ส.ค. 2560  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่ายประจำปี2560 กศน.อำเภอนาแก        รับ
145 11 ส.ค. 2560  ขอคืนเงินคงเหลือ จากการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอนาแก กศน.ประจำภาคเรียนที่1/2560        รับ
146 11 ส.ค. 2560  ขออนุญาตใช้รถส&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
147 10 ส.ค. 2560  เร่งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
148 10 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
149 07 ส.ค. 2560  ส่งการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        รับ
150 04 ส.ค. 2560  การเสนอชื่อศิษ&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
151 04 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2560        รับ
152 02 ส.ค. 2560  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ n -net ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
153 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม ครั้งที่2 )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
154 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
155 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
156 01 ส.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
157 01 ส.ค. 2560  การขยายผลการดำเนินตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
158 31 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลทางการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
159 24 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา        รับ
160 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กศน.วังยาง      รับ
161 20 ก.ค. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
162 20 ก.ค. 2560  รายชื่อเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา        รับ
163 20 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"2560 กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
164 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
165 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการอบรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
166 20 ก.ค. 2560  ส่งแแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่๑        รับ
167 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ภาคเรียที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
168 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
169 19 ก.ค. 2560  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐        รับ
170 19 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่1 อำเภอนาแก        รับ
171 18 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด รุ่นที่ 1        รับ
172 17 ก.ค. 2560  รายงานดอกไม้จันทน์ประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
173 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
174 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ        รับ
175 14 ก.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
176 11 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
177 11 ก.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
178 11 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียนที่1/2560 ครั้งที่2 (งบอุดหนุนการเรียนการสอน-ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรีย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
179 07 ก.ค. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ)  กศน.วังยาง      รับ
180 06 ก.ค. 2560  ฝากปริ้นค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
181 06 ก.ค. 2560  ส่งการดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา        รับ
182 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
183 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
184 04 ก.ค. 2560  ส่งเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2560 อำเภอนาแก        รับ
185 04 ก.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอธาตุพนม      รับ
186 04 ก.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน มิถุนายน 2560        รับ
187 04 ก.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2560 อำเภอนาแก        รับ
188 30 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาฯจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ        รับ
189 30 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย และบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยของบุคล  กศน.วังยาง      รับ
190 30 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย        รับ
191 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
192 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
193 30 มิ.ย. 2560  ฝากเอกสารให้พี่แอ๋วการเงินค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
194 30 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เศรษฐก  กศน.วังยาง      รับ
195 29 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
196 29 มิ.ย. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
197 29 มิ.ย. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
198 28 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
199 28 มิ.ย. 2560  ่ส่งเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ        รับ
200 27 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.วังยาง      รับ