1 04 มิ.ย. 2562  ขออนุญาติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
2 07 พ.ค. 2562  ส่งสำเนาคำสั่งเวรกลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
3 07 พ.ค. 2562  ส่งรายงานวันลาของบุคลากร  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
4 29 เม.ย. 2562  รายงานข้อมูลทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
5 19 เม.ย. 2562  การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
6 28 มี.ค. 2562  การกำกับ ติดตามการดำเนินการจัด กศน.สำหรับคนพิการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
7 27 มี.ค. 2562  ขอลาพักผ่อน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
8 27 มี.ค. 2562  แจ้งความประสงค์จ้างเหมาบริการบรรณารักษ์รายเดิม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
9 11 มี.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
10 04 มี.ค. 2562  ส่งแบบสรุปการลาของบุคลากร  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
11 08 ก.พ. 2562  ขอรับเงินอุดหนุนคนพิการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
12 10 ม.ค. 2562  รายงานการตรวจสอบการส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
13 10 ม.ค. 2562  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"  กศน.อำเภอนาทม      รับ
14 03 ม.ค. 2562  ขอเปลี่ยนสนามสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ(์N-NET)  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
15 25 ธ.ค. 2561  การสำรวจความต้องการหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
16 22 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอเรณูนคร ทั้ง 2แห่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
17 22 พ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
18 22 พ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
19 20 พ.ย. 2561  แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” จังหวัดนครพนม  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
20 19 พ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับ การประชุมเวทีเครือข่ายเพื่อกำหนดกิจกรรมการได้มาซี่งส.ว. กศน.นาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
21 15 พ.ย. 2561  แจ้งรายชื่อเว็บไซต์ กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
22 14 พ.ย. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนปฏฺิบัติการ สนง.กศน.จังหวัด กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
23 13 พ.ย. 2561  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี กศน.อ.นาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
24 03 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู  กศน.อำเภอนาแก      รับ
25 02 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมฯ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
26 23 ก.ค. 2561  ส่งการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม        รับ
27 23 ก.ค. 2561  ส่งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน        รับ
28 23 ก.ค. 2561  ส่งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน        รับ
29 23 ก.ค. 2561  การคัดเลือก กศน.ตำบล4G และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561        รับ
30 12 ก.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับ การฝึกอบรมเจ้าหน้ามราส่งเสริมความประพฤติ (แก้ไข)  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
31 27 มิ.ย. 2561  โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
32 27 มิ.ย. 2561  ส่งแบบตอบับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกัน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
33 24 มิ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ  กศน.วังยาง      รับ
34 18 มิ.ย. 2561  ใบลาคลอดบุตร  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
35 18 มิ.ย. 2561  ตอบรับจ่ายเครื่องราช  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
36 18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
37 18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้รับเครื่องราชฯ เรณูนคร        รับ
38 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
39 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
40 18 มิ.ย. 2561  รายชื่อผู้ขอรับเครื่องราชฯ  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
41 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
42 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560        รับ
43 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐        รับ
44 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐        รับ
45 18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
46 13 มิ.ย. 2561  การสำรวจวุฒิการศึกษา  กศน.อำเภอเมืองนครพนม      รับ
47 13 มิ.ย. 2561  ส่งเงินหลักประกันสัญญา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
48 13 มิ.ย. 2561  ส่งเงินหลักประกันสัญญา กศน.เรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
49 04 มิ.ย. 2561  ส่งแบบรายงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กศน.วังยาง      รับ
50 04 มิ.ย. 2561  ส่งแบบรายงานการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กศน.วังยาง      รับ
51 04 มิ.ย. 2561  การจัดงานวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
52 04 มิ.ย. 2561  รายงานการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
53 28 พ.ค. 2561  ส่งร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  กศน.วังยาง      รับ
54 28 พ.ค. 2561  เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
55 28 พ.ค. 2561  ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน        รับ
56 23 พ.ค. 2561  โครงการอบรมการผลิตคลิปวิดีโอ  กศน.อำเภอเมืองนครพนม      รับ
57 23 พ.ค. 2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหาร  กศน.อำเภอเมืองนครพนม      รับ
58 18 พ.ค. 2561  การดำเนินโครงก&#  กศน.วังยาง      รับ
59 12 พ.ค. 2561  ส่งการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.วังยาง      รับ
60 11 พ.ค. 2561  ส่งการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.วังยาง      รับ
61 26 เม.ย. 2561  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสงคราม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
62 25 เม.ย. 2561  ส่งรายงานข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560 อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
63 25 เม.ย. 2561  แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
64 24 เม.ย. 2561  ส่ง อ.วาวา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
65 24 เม.ย. 2561  การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงาน ของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน        รับ
66 23 เม.ย. 2561  รายงานจำนวนนักศึกษา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
67 23 เม.ย. 2561  รายงานผู้เข้าสอบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
68 21 เม.ย. 2561  ตรวจสอบและยืนยัน gpax เลขบัตรประชาชนซ้ำซ้อน  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
69 20 เม.ย. 2561  สรุปยอดนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
70 20 เม.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอบ้านแพง  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
71 12 มี.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะก&#  กศน.วังยาง      รับ
72 12 มี.ค. 2561  ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
73 29 ธ.ค. 2560  สรุปวันลาบุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
74 29 ธ.ค. 2560  จัดคำสั่งเวรยาม สถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
75 22 ธ.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง        รับ
76 22 ธ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
77 22 ธ.ค. 2560  ขอตอบรับเข้าร่วมเป็นทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        รับ
78 21 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อบุคลากร เข้าทีม ICT จว.นครพนม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
79 20 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมทีม ICT จ.นครพนม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
80 19 ธ.ค. 2560  ขอเชิญบุคลากร เ  กศน.วังยาง      รับ
81 19 ธ.ค. 2560  การคัดเลือกบ้า&#  กศน.วังยาง      รับ
82 15 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดฯ        รับ
83 14 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน กศน.ตำบลสู่กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
84 14 ธ.ค. 2560  แจ้งเปลียนวันจัดกิจกรรม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
85 13 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑        รับ
86 13 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน กศน. ตำบล 4G  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
87 12 ธ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือเรียน ภาคเรียนที่2/2560  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
88 07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
89 07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ        รับ
90 07 ธ.ค. 2560  ขอปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑        รับ
91 07 ธ.ค. 2560  แบบตอบรับเชิญประชุม  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
92 07 ธ.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐        รับ
93 06 ธ.ค. 2560  ส่งแบบแจ้งแผนก&#  กศน.วังยาง      รับ
94 01 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประ  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
95 01 ธ.ค. 2560  สรุปวันลาบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐        รับ
96 01 ธ.ค. 2560  ส่งเอกสารแก้ไขการยืมเงินโครงการ ส่งพี่กาย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
97 01 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
98 01 ธ.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 2560        รับ
99 01 ธ.ค. 2560  โครงการสานสายใจ กศน.๗  กศน.อำเภอนาทม      รับ
100 01 ธ.ค. 2560  สรุปวันลา เดือนพศจิกายน 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
101 30 พ.ย. 2560  โครงการสานสายใย กศน.๗ กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
102 30 พ.ย. 2560  โครงการสานสายใย กศน.โครงการ 7  กศน.วังยาง      รับ
103 29 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
104 28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
105 28 พ.ย. 2560  การสำรวจและยืน&#  กศน.วังยาง      รับ
106 28 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
107 28 พ.ย. 2560  ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
108 27 พ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
109 27 พ.ย. 2560  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ค่าจัดการเรียนการสอน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
110 27 พ.ย. 2560  ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๐        รับ
111 23 พ.ย. 2560  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอปลาปาก  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
112 22 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
113 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานด้านการจัดการ        รับ
114 14 พ.ย. 2560  แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล คร        รับ
115 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ในการจัดกิจกรรมกศน.การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ        รับ
116 14 พ.ย. 2560  กศน.โพนสวรรค์ ส่  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
117 13 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน.ฯ        รับ
118 13 พ.ย. 2560  ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.วังยาง      รับ
119 13 พ.ย. 2560  รายงานข้อสั่งก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
120 10 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
121 10 พ.ย. 2560  แบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
122 09 พ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
123 09 พ.ย. 2560  ส่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2560อำเภอนาแก        รับ
124 08 พ.ย. 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
125 08 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
126 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
127 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        รับ
128 07 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
129 07 พ.ย. 2560  รายงานแจ้งการโ&#  กศน.วังยาง      รับ
130 03 พ.ย. 2560  ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและะการศึกษาตามอัธยาศัย        รับ
131 03 พ.ย. 2560  ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ        รับ
132 03 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอาชีพ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
133 03 พ.ย. 2560  ส่งคำสั่งเวรเดือน พ.ย. 60  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
134 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2560 กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
135 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2560        รับ
136 20 ต.ค. 2560  เชิญประชุมเตรี&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
137 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฎิบัติงานห้องสมุด  กศน.วังยาง      รับ
138 20 ต.ค. 2560  สงแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดฯ  กศน.วังยาง      รับ
139 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุด        รับ
140 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
141 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
142 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เจตรนารี ปฏิบัติภาระกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
143 20 ต.ค. 2560  ส่งรายชื่อลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
144 20 ต.ค. 2560  ยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
145 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ในการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร        รับ
146 18 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
147 18 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
148 18 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
149 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
150 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน        รับ
151 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
152 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
153 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐        รับ
154 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน        รับ
155 12 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.วังยาง      รับ
156 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
157 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
158 11 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
159 11 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
160 10 ต.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอนาแก      รับ
161 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        รับ
162 10 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ        รับ
163 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเดินทางไปราชการ การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
164 10 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
165 06 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผน&#  กศน.วังยาง      รับ
166 03 ต.ค. 2560  การดปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัดเดียวกัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
167 01 ต.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม        รับ
168 29 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการทำแผนบูรณาการ อำเภอนาแก        รับ
169 28 ก.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
170 28 ก.ย. 2560  การจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการอำเภอนาแก        รับ
171 28 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตร  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
172 27 ก.ย. 2560  แจ้งความประสงค์การดำเนินการจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
173 22 ก.ย. 2560  ส่งวันลา ผอ.กศน.อ        รับ
174 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.อำเภอนาแก      รับ
175 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#        รับ
176 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
177 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้        รับ
178 18 ก.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
179 14 ก.ย. 2560  ส่งโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง มืออ  กศน.วังยาง      รับ
180 14 ก.ย. 2560  ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น        รับ
181 04 ก.ย. 2560  ขอเชิยร่วม วันท&        รับ
182 31 ส.ค. 2560  ฝากให้ ผอ.เจริญ แสนวิเศษ (เรื่องรักษาการฯ)  กศน.อำเภอนาทม      รับ
183 31 ส.ค. 2560  สรุปการลาของบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
184 31 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนกันยายน        รับ
185 30 ส.ค. 2560  การส่งคืนเงินค่าประกันสัญญาจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560อำเภอนาแก        รับ
186 29 ส.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน สิงหาคม 2560        รับ
187 29 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือน กันยายน 2560 อำเภอนาแก        รับ
188 29 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
189 27 ส.ค. 2560  ส่งสำเนาคำสั่งเวรยาม เดือนกันยายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
190 24 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
191 23 ส.ค. 2560  ส่งการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2560ฯ  กศน.วังยาง      รับ
192 23 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินคืนประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
193 23 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
194 22 ส.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.อำเภอนาแก        รับ
195 22 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการปรัเมินผลการดำเนอนงานของศุฯย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
196 21 ส.ค. 2560  แบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน. อำเภอนาแก        รับ
197 16 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
198 16 ส.ค. 2560  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครุ กศน.อำเภอนาแก        รับ
199 16 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเสรืมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน.  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
200 15 ส.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ