1 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานด้านการจัดการ        รับ
2 14 พ.ย. 2560  แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล คร        รับ
3 14 พ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ในการจัดกิจกรรมกศน.การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ        รับ
4 14 พ.ย. 2560  กศน.โพนสวรรค์ ส่  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
5 13 พ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม กศน.ฯ        รับ
6 13 พ.ย. 2560  ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.วังยาง      รับ
7 13 พ.ย. 2560  รายงานข้อสั่งก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
8 10 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
9 10 พ.ย. 2560  แบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
10 09 พ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
11 09 พ.ย. 2560  ส่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน2560อำเภอนาแก        รับ
12 08 พ.ย. 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
13 08 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
14 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
15 07 พ.ย. 2560  ล้างหนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        รับ
16 07 พ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
17 07 พ.ย. 2560  รายงานแจ้งการโ&#  กศน.วังยาง      รับ
18 03 พ.ย. 2560  ขอข้อมูลผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและะการศึกษาตามอัธยาศัย        รับ
19 03 พ.ย. 2560  ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ        รับ
20 03 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอาชีพ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
21 03 พ.ย. 2560  ส่งคำสั่งเวรเดือน พ.ย. 60  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
22 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2560 กศน.อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
23 02 พ.ย. 2560  รายงานข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปี พ.ศ. 2560        รับ
24 20 ต.ค. 2560  เชิญประชุมเตรี&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
25 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฎิบัติงานห้องสมุด  กศน.วังยาง      รับ
26 20 ต.ค. 2560  สงแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มสักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุดฯ  กศน.วังยาง      รับ
27 20 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานห้องสมุด        รับ
28 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
29 20 ต.ค. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติภารกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวา        รับ
30 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เจตรนารี ปฏิบัติภาระกิจ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
31 20 ต.ค. 2560  ส่งรายชื่อลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
32 20 ต.ค. 2560  ยืมเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
33 20 ต.ค. 2560  แจ้งรายชื่อผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ในการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพร        รับ
34 18 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
35 18 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
36 18 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
37 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน อำเภอเรณูนคร  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
38 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน        รับ
39 17 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบฯสำหรับผู้เรียนออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
40 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
41 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐        รับ
42 16 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน        รับ
43 12 ต.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.วังยาง      รับ
44 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
45 11 ต.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
46 11 ต.ค. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้น อำเภอนาแก        รับ
47 11 ต.ค. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
48 10 ต.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอนาแก      รับ
49 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        รับ
50 10 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ        รับ
51 10 ต.ค. 2560  ยืมเงินเดินทางไปราชการ การประชุมนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
52 10 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
53 06 ต.ค. 2560  พิจารณาร่างแผน&#  กศน.วังยาง      รับ
54 03 ต.ค. 2560  การดปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัดเดียวกัน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
55 01 ต.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม        รับ
56 29 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการทำแผนบูรณาการ อำเภอนาแก        รับ
57 28 ก.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
58 28 ก.ย. 2560  การจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการอำเภอนาแก        รับ
59 28 ก.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตร  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
60 27 ก.ย. 2560  แจ้งความประสงค์การดำเนินการจ้างเหมาบริการเอกชนของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
61 22 ก.ย. 2560  ส่งวันลา ผอ.กศน.อ        รับ
62 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.อำเภอนาแก      รับ
63 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#        รับ
64 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
65 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้        รับ
66 18 ก.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
67 14 ก.ย. 2560  ส่งโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง มืออ  กศน.วังยาง      รับ
68 14 ก.ย. 2560  ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น        รับ
69 04 ก.ย. 2560  ขอเชิยร่วม วันท&        รับ
70 31 ส.ค. 2560  ฝากให้ ผอ.เจริญ แสนวิเศษ (เรื่องรักษาการฯ)  กศน.อำเภอนาทม      รับ
71 31 ส.ค. 2560  สรุปการลาของบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
72 31 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนกันยายน        รับ
73 30 ส.ค. 2560  การส่งคืนเงินค่าประกันสัญญาจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560อำเภอนาแก        รับ
74 29 ส.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน สิงหาคม 2560        รับ
75 29 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือน กันยายน 2560 อำเภอนาแก        รับ
76 29 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
77 27 ส.ค. 2560  ส่งสำเนาคำสั่งเวรยาม เดือนกันยายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
78 24 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
79 23 ส.ค. 2560  ส่งการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2560ฯ  กศน.วังยาง      รับ
80 23 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินคืนประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
81 23 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
82 22 ส.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.อำเภอนาแก        รับ
83 22 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการปรัเมินผลการดำเนอนงานของศุฯย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
84 21 ส.ค. 2560  แบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน. อำเภอนาแก        รับ
85 16 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
86 16 ส.ค. 2560  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครุ กศน.อำเภอนาแก        รับ
87 16 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเสรืมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน.  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
88 15 ส.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
89 11 ส.ค. 2560  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่ายประจำปี2560 กศน.อำเภอนาแก        รับ
90 11 ส.ค. 2560  ขอคืนเงินคงเหลือ จากการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอนาแก กศน.ประจำภาคเรียนที่1/2560        รับ
91 11 ส.ค. 2560  ขออนุญาตใช้รถส&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
92 10 ส.ค. 2560  เร่งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
93 10 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
94 07 ส.ค. 2560  ส่งการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        รับ
95 04 ส.ค. 2560  การเสนอชื่อศิษ&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
96 04 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2560        รับ
97 02 ส.ค. 2560  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ n -net ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
98 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม ครั้งที่2 )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
99 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
100 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
101 01 ส.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
102 01 ส.ค. 2560  การขยายผลการดำเนินตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
103 31 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลทางการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
104 24 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา        รับ
105 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กศน.วังยาง      รับ
106 20 ก.ค. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
107 20 ก.ค. 2560  รายชื่อเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา        รับ
108 20 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"2560 กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
109 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
110 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการอบรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
111 20 ก.ค. 2560  ส่งแแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่๑        รับ
112 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ภาคเรียที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
113 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
114 19 ก.ค. 2560  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐        รับ
115 19 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่1 อำเภอนาแก        รับ
116 18 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด รุ่นที่ 1        รับ
117 17 ก.ค. 2560  รายงานดอกไม้จันทน์ประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
118 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
119 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ        รับ
120 14 ก.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
121 11 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
122 11 ก.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
123 11 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียนที่1/2560 ครั้งที่2 (งบอุดหนุนการเรียนการสอน-ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรีย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
124 07 ก.ค. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ)  กศน.วังยาง      รับ
125 06 ก.ค. 2560  ฝากปริ้นค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
126 06 ก.ค. 2560  ส่งการดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา        รับ
127 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
128 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
129 04 ก.ค. 2560  ส่งเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2560 อำเภอนาแก        รับ
130 04 ก.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอธาตุพนม      รับ
131 04 ก.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน มิถุนายน 2560        รับ
132 04 ก.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2560 อำเภอนาแก        รับ
133 30 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาฯจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ        รับ
134 30 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย และบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยของบุคล  กศน.วังยาง      รับ
135 30 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย        รับ
136 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
137 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
138 30 มิ.ย. 2560  ฝากเอกสารให้พี่แอ๋วการเงินค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
139 30 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เศรษฐก  กศน.วังยาง      รับ
140 29 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
141 29 มิ.ย. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
142 29 มิ.ย. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
143 28 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
144 28 มิ.ย. 2560  ่ส่งเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ        รับ
145 27 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.วังยาง      รับ
146 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยอำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
147 27 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนันสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
148 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ฯ อำเภอนาแก        รับ
149 26 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
150 26 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไตรมาสท  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
151 26 มิ.ย. 2560  การจัดแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
152 26 มิ.ย. 2560  ส่งสำเนาเวรยาม เดือน กรกฎาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
153 23 มิ.ย. 2560   แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กศน..อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
154 21 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        รับ
155 19 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติปรับแผนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน        รับ
156 16 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
157 16 มิ.ย. 2560  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) พ้นจากการปฏิบัติ        รับ
158 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนศูนย์ฝึกเพิ่มเติม อำเภอนาแก        รับ
159 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
160 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
161 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
162 16 มิ.ย. 2560  เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดชื้อ/จัดจ้าง อำเภอนาแก        รับ
163 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2560 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
164 14 มิ.ย. 2560  เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศการติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและ  กศน.วังยาง      รับ
165 13 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการศึกษาฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
166 13 มิ.ย. 2560  การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่าวนภูมิภาค        รับ
167 13 มิ.ย. 2560  เรื่อง (แก้ไข)การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.วังยาง      รับ
168 13 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุทชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบฯ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
169 13 มิ.ย. 2560  ส่งแบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศการติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส        รับ
170 13 มิ.ย. 2560  แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
171 12 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
172 09 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.วังยาง      รับ
173 09 มิ.ย. 2560  ส่งสำรวจข้อมูลสิ่่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ        รับ
174 09 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจการ&#        รับ
175 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและการจ้างงานคนพิการ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
176 09 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
177 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
178 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ        รับ
179 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
180 09 มิ.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.วังยาง      รับ
181 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
182 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
183 09 มิ.ย. 2560  บัญชี่รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
184 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
185 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนา        รับ
186 09 มิ.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.วังยาง      รับ
187 08 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์        รับ
188 08 มิ.ย. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
189 08 มิ.ย. 2560  ฝากให้ อ.เขียวหวาน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
190 08 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
191 08 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ตามแผนการจัดกิจกรรม ( การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๐ )  กศน.วังยาง      รับ
192 07 มิ.ย. 2560  ส่งบันทึกข้อความขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
193 07 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
194 06 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำงบ  กศน.วังยาง      รับ
195 06 มิ.ย. 2560  (แก้ไข)การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.วังยาง      รับ
196 01 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2560        รับ
197 01 มิ.ย. 2560  สรุปวันลา เดือนพฤษภาคม 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
198 01 มิ.ย. 2560  คำส้่งเวรยามประจำเดือน มิถุนายน2560 อำเภอนาแก        รับ
199 01 มิ.ย. 2560  สรุปวันลา เดือน พฤษภาคม2560 อำเภอนาแก        รับ
200 31 พ.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ