1 12 ก.พ. 2563  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
2 06 ม.ค. 2563  การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ ปี 2563  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
3 25 ธ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
4 24 ธ.ค. 2562  ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
5 06 ธ.ค. 2562  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น รัชะดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
6 28 พ.ย. 2562  ส่งใบลาพักผ่อนของข้าราชการ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
7 28 พ.ย. 2562  ขอปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
8 15 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
9 15 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
10 13 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
11 31 ต.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
12 31 ต.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการแนุรักษ์พนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
13 25 ต.ค. 2562  ส่งบัญชีความจำเป็นและความต้องการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา  กศน.อำเภอนาแก      รับ
14 17 ต.ค. 2562  ขออัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ