1 09 พ.ย. 2564  รายงานสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
2 18 ต.ค. 2564  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
3 20 ก.ย. 2564  ขอรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
4 13 ก.ย. 2564  รายงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
5 16 ส.ค. 2564  รายงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
6 11 ส.ค. 2564  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำครู กศน. สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
7 29 ก.ค. 2564  รายงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
8 24 มิ.ย. 2564  รายงานแผนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
9 22 เม.ย. 2564  รายงานการสำรวจการแบ่งหน่วยงานภายใน  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
10 29 มี.ค. 2564  กศน.อำเภอศรีสงคราม แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
11 04 มี.ค. 2564  ขออนุญาตการดำเนินการสอบปลายภาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
12 02 ก.พ. 2564  ขอเงินงบประมาณ(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
13 04 ม.ค. 2564  ส่งใบลา ผอ.ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม  กศน.วังยาง      รับ
14 25 ธ.ค. 2563  ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
15 04 ธ.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงบประมาณการใช้งานระบบบริหาร งบประมาณ  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
16 03 ธ.ค. 2563  การสำรวจจำนวนนางรำบูชาองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2564  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
17 01 ธ.ค. 2563  รายงานผลการสำรวจนางรำที่จะเข้าร่วมเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2564  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
18 17 พ.ย. 2563  แจ้งย้ายหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
19 17 พ.ย. 2563  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
20 12 พ.ย. 2563  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
21 04 พ.ย. 2563  ส่งแบบสำรวจข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
22 01 ต.ค. 2563  สรุปวันลา กศน.อำเภอวังยาง  กศน.วังยาง      รับ
23 01 ต.ค. 2563  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือน ตุลาคม 2563  กศน.วังยาง      รับ
24 31 ส.ค. 2563  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือน กันยายน 2563  กศน.วังยาง      รับ
25 14 ก.ค. 2563  ขอถอนเงินหลักประกันสัญญา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
26 02 ก.ค. 2563  ส่งตัวนางสาววรรณทการ ไชยเลิศ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
27 02 ก.ค. 2563  ส่งตัวนางสาวนันทิดา ไชยกา พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
28 24 มิ.ย. 2563  การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๗)  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
29 10 มิ.ย. 2563  รายงานการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
30 01 พ.ค. 2563  ฝากส่งพี่กุ้งคะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
31 30 เม.ย. 2563  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอวังยาง  กศน.วังยาง      รับ
32 21 เม.ย. 2563  ส่งสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนฯ  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
33 21 เม.ย. 2563  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนฯ  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
34 17 เม.ย. 2563  ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการใช้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์แพร่  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
35 09 เม.ย. 2563  รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนากเล็ก PM 2.  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
36 31 มี.ค. 2563  คำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนเมษายน 2563  กศน.วังยาง      รับ
37 30 มี.ค. 2563  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
38 27 มี.ค. 2563  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
39 02 มี.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของส่วนราชการ  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
40 02 มี.ค. 2563  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
41 02 มี.ค. 2563  การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
42 02 มี.ค. 2563  รายงานการสำรวจและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
43 25 ก.พ. 2563  ขออนุญาตการดำเนินการสอบปลายภ่าค ภาสคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
44 12 ก.พ. 2563  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
45 06 ม.ค. 2563  การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ ปี 2563  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
46 25 ธ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
47 24 ธ.ค. 2562  ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
48 06 ธ.ค. 2562  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น รัชะดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
49 28 พ.ย. 2562  ส่งใบลาพักผ่อนของข้าราชการ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
50 28 พ.ย. 2562  ขอปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
51 15 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
52 15 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
53 13 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
54 31 ต.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
55 31 ต.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการแนุรักษ์พนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
56 25 ต.ค. 2562  ส่งบัญชีความจำเป็นและความต้องการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา  กศน.อำเภอนาแก      รับ
57 17 ต.ค. 2562  ขออัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ