1 24 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา        รับ
2 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กศน.วังยาง      รับ
3 20 ก.ค. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
4 20 ก.ค. 2560  รายชื่อเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา        รับ
5 20 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"2560 กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
6 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
7 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการอบรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
8 20 ก.ค. 2560  ส่งแแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่๑        รับ
9 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ภาคเรียที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
10 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
11 19 ก.ค. 2560  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐        รับ
12 19 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่1 อำเภอนาแก        รับ
13 18 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด รุ่นที่ 1        รับ
14 17 ก.ค. 2560  รายงานดอกไม้จันทน์ประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
15 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
16 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ        รับ
17 14 ก.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
18 11 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
19 11 ก.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
20 11 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียนที่1/2560 ครั้งที่2 (งบอุดหนุนการเรียนการสอน-ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรีย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
21 07 ก.ค. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ)  กศน.วังยาง      รับ
22 06 ก.ค. 2560  ฝากปริ้นค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
23 06 ก.ค. 2560  ส่งการดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา        รับ
24 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
25 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
26 04 ก.ค. 2560  ส่งเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2560 อำเภอนาแก        รับ
27 04 ก.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอธาตุพนม      รับ
28 04 ก.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน มิถุนายน 2560        รับ
29 04 ก.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2560 อำเภอนาแก        รับ
30 30 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาฯจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ        รับ
31 30 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย และบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยของบุคล  กศน.วังยาง      รับ
32 30 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย        รับ
33 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
34 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
35 30 มิ.ย. 2560  ฝากเอกสารให้พี่แอ๋วการเงินค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
36 30 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เศรษฐก  กศน.วังยาง      รับ
37 29 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
38 29 มิ.ย. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
39 29 มิ.ย. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
40 28 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
41 28 มิ.ย. 2560  ่ส่งเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ        รับ
42 27 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.วังยาง      รับ
43 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยอำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
44 27 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนันสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
45 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ฯ อำเภอนาแก        รับ
46 26 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
47 26 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไตรมาสท  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
48 26 มิ.ย. 2560  การจัดแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
49 26 มิ.ย. 2560  ส่งสำเนาเวรยาม เดือน กรกฎาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
50 23 มิ.ย. 2560   แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กศน..อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
51 21 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        รับ
52 19 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติปรับแผนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน        รับ
53 16 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
54 16 มิ.ย. 2560  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) พ้นจากการปฏิบัติ        รับ
55 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนศูนย์ฝึกเพิ่มเติม อำเภอนาแก        รับ
56 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
57 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
58 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
59 16 มิ.ย. 2560  เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดชื้อ/จัดจ้าง อำเภอนาแก        รับ
60 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2560 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
61 14 มิ.ย. 2560  เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศการติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและ  กศน.วังยาง      รับ
62 13 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการศึกษาฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
63 13 มิ.ย. 2560  การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่าวนภูมิภาค        รับ
64 13 มิ.ย. 2560  เรื่อง (แก้ไข)การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.วังยาง      รับ
65 13 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุทชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบฯ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
66 13 มิ.ย. 2560  ส่งแบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศการติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส        รับ
67 13 มิ.ย. 2560  แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
68 12 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
69 09 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.วังยาง      รับ
70 09 มิ.ย. 2560  ส่งสำรวจข้อมูลสิ่่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ        รับ
71 09 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจการ&#        รับ
72 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและการจ้างงานคนพิการ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
73 09 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
74 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
75 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ        รับ
76 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
77 09 มิ.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.วังยาง      รับ
78 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
79 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
80 09 มิ.ย. 2560  บัญชี่รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
81 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
82 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนา        รับ
83 09 มิ.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.วังยาง      รับ
84 08 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์        รับ
85 08 มิ.ย. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
86 08 มิ.ย. 2560  ฝากให้ อ.เขียวหวาน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
87 08 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
88 08 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ตามแผนการจัดกิจกรรม ( การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๐ )  กศน.วังยาง      รับ
89 07 มิ.ย. 2560  ส่งบันทึกข้อความขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
90 07 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
91 06 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำงบ  กศน.วังยาง      รับ
92 06 มิ.ย. 2560  (แก้ไข)การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.วังยาง      รับ
93 01 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2560        รับ
94 01 มิ.ย. 2560  สรุปวันลา เดือนพฤษภาคม 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
95 01 มิ.ย. 2560  คำส้่งเวรยามประจำเดือน มิถุนายน2560 อำเภอนาแก        รับ
96 01 มิ.ย. 2560  สรุปวันลา เดือน พฤษภาคม2560 อำเภอนาแก        รับ
97 31 พ.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
98 29 พ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนงานการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก        รับ
99 26 พ.ค. 2560  การติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผังการออกข้อสอบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
100 26 พ.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
101 26 พ.ค. 2560  ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายผู้รักษาความปลอดภัย 1/2560(บ้านแพง)        รับ
102 26 พ.ค. 2560  ส่งข้อมูลการขั&#  กศน.วังยาง      รับ
103 25 พ.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
104 25 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
105 25 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
106 25 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
107 24 พ.ค. 2560  ส่งสำเนาเวร-ยาม เดือนมิถุนายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
108 23 พ.ค. 2560  ส่งข้อมูลเครื่องมือหรือุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำไปใช้กรระบวนการผลิตย        รับ
109 22 พ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆได้ประดิษฐ์ฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
110 22 พ.ค. 2560  ส่งข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถาบันต่างๆได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำไปใช้กระบวนการผลิตยาจากพืชสม        รับ
111 22 พ.ค. 2560  ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        รับ
112 22 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท        รับ
113 18 พ.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน        รับ
114 18 พ.ค. 2560  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
115 18 พ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
116 18 พ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลที่ได้รับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ กศน.อำเภอนาแก        รับ
117 18 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
118 18 พ.ค. 2560   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน        รับ
119 18 พ.ค. 2560  ส่งแผนพัฒนาทักษะชีวิและพัฒนาสังคมและชุมชน อำเภอนาแก        รับ
120 18 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
121 18 พ.ค. 2560  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ชมรม TO BEE NUMBER NOE  กศน.อำเภอนาทม      รับ
122 17 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมโครงการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
123 17 พ.ค. 2560  ส่งหลักฐานยืมเงินงบประมาณทดรองจ่าย (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)        รับ
124 17 พ.ค. 2560  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอนาแก        รับ
125 17 พ.ค. 2560  ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.วังยาง      รับ
126 17 พ.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ร้านค้าออนไลน์)  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
127 17 พ.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ร้านค้าออนไลน์)        รับ
128 17 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนหลักสูตร2551 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
129 17 พ.ค. 2560  ตอบแบบสำรวจ to be number one  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
130 16 พ.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอนาแก        รับ
131 16 พ.ค. 2560  ส่งการสำรวจความต้องการบ้านรัฐสวัสดิการ(เช่าบ้าน)อำเภอนาแก        รับ
132 15 พ.ค. 2560  ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศนใอำเภอนาแก        รับ
133 15 พ.ค. 2560  ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศนใอำเภอนาแก        รับ
134 15 พ.ค. 2560  ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศนใอำเภอนาแก        รับ
135 11 พ.ค. 2560  การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ.2560        รับ
136 11 พ.ค. 2560  สงแบบรายงานวันวิสาขบูชา  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
137 11 พ.ค. 2560  การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
138 09 พ.ค. 2560  รายงานการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ.2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
139 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
140 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
141 09 พ.ค. 2560  การสำรวจความต้องการโครงการบ้านรัฐสวัสดิการ (เช่าซื้อ)  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
142 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
143 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วม “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอนาทม      รับ
144 08 พ.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
145 08 พ.ค. 2560  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
146 04 พ.ค. 2560  สรุปวันลาเดือนเมษายน กศน.อำเภอนาแก        รับ
147 04 พ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐        รับ
148 02 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าอบรมบรรณารักษ์ รุ่น2 จ.อุดรธานี  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
149 01 พ.ค. 2560  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาทรัพย์สินสถานที่ราชการ        รับ
150 01 พ.ค. 2560  การลาของบุคลาก&#        รับ
151 01 พ.ค. 2560  การลาของบุคลาก&#        รับ
152 29 เม.ย. 2560  สรุปการลาของบุคลากรอำเภอปลาปาก ประจำเดือน เมษายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
153 28 เม.ย. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
154 28 เม.ย. 2560  แจ้งการไม่เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
155 27 เม.ย. 2560  ส่งสำเนาเวร-ยาม เดือน พฤษภาคม 2560  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
156 26 เม.ย. 2560  รายงานการประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
157 26 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้  กศน.อำเภอนาทม      รับ
158 26 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมปรัวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอนาทม      รับ
159 26 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมปรัวัติสาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย อำเภอนาแก        รับ
160 26 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้        รับ
161 25 เม.ย. 2560  ส่งตอบรับ เข้าร่วมโครงการระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
162 25 เม.ย. 2560  สรุปวันลาบุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เดือน เมษายน 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
163 25 เม.ย. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
164 24 เม.ย. 2560  การสรุปผลการนิเทศครึ่งปีแรก  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
165 21 เม.ย. 2560  ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด        รับ
166 20 เม.ย. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสื่อสารสาธารณะประจำปีเพื่อบูรณาการการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่        รับ
167 20 เม.ย. 2560  รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสื่อสารสารธารณะประจำปีเพื่อบูรณาการการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่ : เพื่อ  กศน.วังยาง      รับ
168 18 เม.ย. 2560  ส่งรายงานผลการ&#  กศน.วังยาง      รับ
169 12 เม.ย. 2560  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอคอมพิวเตอร์        รับ
170 12 เม.ย. 2560  แจ้งตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และเกียรติบัตร ปีการศึกษา พ.ศ.2558  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
171 12 เม.ย. 2560  ยืมเงินไปราชการ อบรมครูกศน.ด้วยระบบทาไกล โครงการสะเต็มศึกษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
172 12 เม.ย. 2560  แจ้งการอบรมครู กศน.ด้วยระบบทางไกล โครงการสะเต็มศึกษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
173 12 เม.ย. 2560  ส่งรายขื่อผู้เข้าร่วมอบรมครู กศน.ด้วยระบบทางไกล โครงการสะเ็มศึกษา  กศน.อำเภอนาแก      รับ
174 12 เม.ย. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครู กศน.ด้วยระบบทางไกล โครงการสะเต็มศึกษา        รับ
175 07 เม.ย. 2560  สำรวจการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2560        รับ
176 05 เม.ย. 2560  สำรวจการลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท  กศน.วังยาง      รับ
177 05 เม.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.วังยาง      รับ
178 04 เม.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.วังยาง      รับ
179 04 เม.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        รับ
180 04 เม.ย. 2560  สรุปวันลาของบุคลากร ศูนย์ กศน. อำเภอวังยาง  กศน.วังยาง      รับ
181 04 เม.ย. 2560  สำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
182 04 เม.ย. 2560  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอนาทม      รับ
183 03 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการเสรอทสร้าวความรู้ประชาธิปไตย กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
184 03 เม.ย. 2560  สรุปการลาของบุคลากรอำเภอปลาปาก ประจำเดือน มีนาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
185 03 เม.ย. 2560  สรุปการลาของบุคลากรอำเภอปลาปาก ประจำเดือน มีนาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
186 31 มี.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ของประชาธิปไตยฯ  กศน.วังยาง      รับ
187 31 มี.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือนเมษายน 2560 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
188 31 มี.ค. 2560  สรุปวันลาเดือนมีนาคม 2560 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
189 30 มี.ค. 2560  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบอุดหนุนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
190 30 มี.ค. 2560  ส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาแก      รับ
191 30 มี.ค. 2560  ขอมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
192 30 มี.ค. 2560  รายงานการจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และปราชญ์ชาวบ้าน  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
193 30 มี.ค. 2560  ส่งคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินงานป้องกันแลละแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
194 30 มี.ค. 2560  ส่งสำเนาเวร-ยาม เดือน เมษายน 2560  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
195 29 มี.ค. 2560  ส่งรายละเอียดแ&#  กศน.วังยาง      รับ
196 28 มี.ค. 2560  คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังยาง  กศน.วังยาง      รับ
197 28 มี.ค. 2560  คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังยาง  กศน.วังยาง      รับ
198 27 มี.ค. 2560  ส่งเวรยามประจำเดือน เมษายน 2560        รับ
199 27 มี.ค. 2560  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีปกติ รอบที่ 1 (แก้ไขล  กศน.วังยาง      รับ
200 26 มี.ค. 2560  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีปกติ รอบที่ 1 (แก้ไข)  กศน.วังยาง      รับ