1 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.อำเภอนาแก      รับ
2 19 ก.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#        รับ
3 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
4 18 ก.ย. 2560  ฝากให้ครูเป้        รับ
5 18 ก.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
6 14 ก.ย. 2560  ส่งโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง มืออ  กศน.วังยาง      รับ
7 14 ก.ย. 2560  ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น        รับ
8 04 ก.ย. 2560  ขอเชิยร่วม วันท&        รับ
9 31 ส.ค. 2560  ฝากให้ ผอ.เจริญ แสนวิเศษ (เรื่องรักษาการฯ)  กศน.อำเภอนาทม      รับ
10 31 ส.ค. 2560  สรุปการลาของบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
11 31 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนกันยายน        รับ
12 30 ส.ค. 2560  การส่งคืนเงินค่าประกันสัญญาจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560อำเภอนาแก        รับ
13 29 ส.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน สิงหาคม 2560        รับ
14 29 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือน กันยายน 2560 อำเภอนาแก        รับ
15 29 ส.ค. 2560  ส่งแบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
16 27 ส.ค. 2560  ส่งสำเนาคำสั่งเวรยาม เดือนกันยายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
17 24 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา  กศน.อำเภอนาทม      รับ
18 23 ส.ค. 2560  ส่งการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.2560ฯ  กศน.วังยาง      รับ
19 23 ส.ค. 2560  ขอถอนเงินคืนประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
20 23 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
21 22 ส.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครูกศน.อำเภอนาแก        รับ
22 22 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมการปรัเมินผลการดำเนอนงานของศุฯย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
23 21 ส.ค. 2560  แบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน. อำเภอนาแก        รับ
24 16 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
25 16 ส.ค. 2560  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครุ กศน.อำเภอนาแก        รับ
26 16 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเสรืมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน.  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
27 15 ส.ค. 2560  แต่งตั้งครูรัก&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
28 11 ส.ค. 2560  เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ่ายประจำปี2560 กศน.อำเภอนาแก        รับ
29 11 ส.ค. 2560  ขอคืนเงินคงเหลือ จากการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอนาแก กศน.ประจำภาคเรียนที่1/2560        รับ
30 11 ส.ค. 2560  ขออนุญาตใช้รถส&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
31 10 ส.ค. 2560  เร่งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
32 10 ส.ค. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
33 07 ส.ค. 2560  ส่งการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ        รับ
34 04 ส.ค. 2560  การเสนอชื่อศิษ&#  กศน.อำเภอโพนสวรรค์      รับ
35 04 ส.ค. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2560        รับ
36 02 ส.ค. 2560  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ n -net ภาคเรียนที่ 1/2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
37 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม ครั้งที่2 )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
38 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก (แนบเพิ่มเติม )  กศน.อำเภอนาแก      รับ
39 02 ส.ค. 2560  การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
40 01 ส.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
41 01 ส.ค. 2560  การขยายผลการดำเนินตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ฯ นาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
42 31 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลทางการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
43 24 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา        รับ
44 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"  กศน.วังยาง      รับ
45 20 ก.ค. 2560  แบบตอบรับโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
46 20 ก.ค. 2560  รายชื่อเข้าร่วมโครงการเพศวิถีศึกษา        รับ
47 20 ก.ค. 2560  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมค่าย"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"2560 กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
48 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
49 20 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการอบรมค่าย เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
50 20 ก.ค. 2560  ส่งแแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่๑        รับ
51 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ภาคเรียที่ ๑/๒๕๖๐  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
52 19 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
53 19 ก.ค. 2560  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐        รับ
54 19 ก.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่1 อำเภอนาแก        รับ
55 18 ก.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการยุวกาชาด รุ่นที่ 1        รับ
56 17 ก.ค. 2560  รายงานดอกไม้จันทน์ประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
57 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
58 14 ก.ค. 2560  การจัดกิจกรรมตามโครงการ        รับ
59 14 ก.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
60 11 ก.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
61 11 ก.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
62 11 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาคเรียนที่1/2560 ครั้งที่2 (งบอุดหนุนการเรียนการสอน-ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรีย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
63 07 ก.ค. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ)  กศน.วังยาง      รับ
64 06 ก.ค. 2560  ฝากปริ้นค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
65 06 ก.ค. 2560  ส่งการดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา        รับ
66 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง อำเภอนาแก        รับ
67 05 ก.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
68 04 ก.ค. 2560  ส่งเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่1/2560 อำเภอนาแก        รับ
69 04 ก.ค. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอธาตุพนม      รับ
70 04 ก.ค. 2560  สรุปวันลา เดือน มิถุนายน 2560        รับ
71 04 ก.ค. 2560  ส่งคำสั่งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2560 อำเภอนาแก        รับ
72 30 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาฯจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ        รับ
73 30 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย และบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทยของบุคล  กศน.วังยาง      รับ
74 30 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย        รับ
75 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
76 30 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม        รับ
77 30 มิ.ย. 2560  ฝากเอกสารให้พี่แอ๋วการเงินค่ะ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
78 30 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เศรษฐก  กศน.วังยาง      รับ
79 29 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
80 29 มิ.ย. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
81 29 มิ.ย. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
82 28 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
83 28 มิ.ย. 2560  ่ส่งเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ        รับ
84 27 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.วังยาง      รับ
85 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยอำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
86 27 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนันสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
87 27 มิ.ย. 2560  ขอส่งแบบตอบรับประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ฯ อำเภอนาแก        รับ
88 26 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
89 26 มิ.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไตรมาสท  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
90 26 มิ.ย. 2560  การจัดแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
91 26 มิ.ย. 2560  ส่งสำเนาเวรยาม เดือน กรกฎาคม  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
92 23 มิ.ย. 2560   แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กศน..อำเภอนาหว้า  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
93 21 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        รับ
94 19 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติปรับแผนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน        รับ
95 16 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
96 16 มิ.ย. 2560  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) พ้นจากการปฏิบัติ        รับ
97 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนศูนย์ฝึกเพิ่มเติม อำเภอนาแก        รับ
98 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
99 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
100 16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงประมาณ2560 อำเภอนาแก        รับ
101 16 มิ.ย. 2560  เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดชื้อ/จัดจ้าง อำเภอนาแก        รับ
102 16 มิ.ย. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2560 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
103 14 มิ.ย. 2560  เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศการติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและ  กศน.วังยาง      รับ
104 13 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการศึกษาฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
105 13 มิ.ย. 2560  การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่าวนภูมิภาค        รับ
106 13 มิ.ย. 2560  เรื่อง (แก้ไข)การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.วังยาง      รับ
107 13 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุทชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบฯ  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
108 13 มิ.ย. 2560  ส่งแบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศการติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส        รับ
109 13 มิ.ย. 2560  แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
110 12 มิ.ย. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงา  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
111 09 มิ.ย. 2560  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.วังยาง      รับ
112 09 มิ.ย. 2560  ส่งสำรวจข้อมูลสิ่่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ        รับ
113 09 มิ.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจการ&#        รับ
114 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและการจ้างงานคนพิการ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
115 09 มิ.ย. 2560  การดำเนินการเตรียมความพร้อมพิธ๊ถวายดอกไม้จันทน์        รับ
116 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  กศน.อำเภอนาแก      รับ
117 09 มิ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ        รับ
118 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
119 09 มิ.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.วังยาง      รับ
120 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
121 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
122 09 มิ.ย. 2560  บัญชี่รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
123 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
124 09 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อที่ได้รับเครื่องราช กศน.อำเภอนา        รับ
125 09 มิ.ย. 2560  ส่งบัญชีรายชื่&#  กศน.วังยาง      รับ
126 08 มิ.ย. 2560  บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์        รับ
127 08 มิ.ย. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
128 08 มิ.ย. 2560  ฝากให้ อ.เขียวหวาน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
129 08 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
130 08 มิ.ย. 2560  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ตามแผนการจัดกิจกรรม ( การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๐ )  กศน.วังยาง      รับ
131 07 มิ.ย. 2560  ส่งบันทึกข้อความขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
132 07 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
133 06 มิ.ย. 2560  การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำงบ  กศน.วังยาง      รับ
134 06 มิ.ย. 2560  (แก้ไข)การรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กศน.วังยาง      รับ
135 01 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2560        รับ
136 01 มิ.ย. 2560  สรุปวันลา เดือนพฤษภาคม 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
137 01 มิ.ย. 2560  คำส้่งเวรยามประจำเดือน มิถุนายน2560 อำเภอนาแก        รับ
138 01 มิ.ย. 2560  สรุปวันลา เดือน พฤษภาคม2560 อำเภอนาแก        รับ
139 31 พ.ค. 2560  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
140 29 พ.ค. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงแผนงานการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก        รับ
141 26 พ.ค. 2560  การติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผังการออกข้อสอบ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
142 26 พ.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
143 26 พ.ค. 2560  ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและกลุ่มเป้าหมายผู้รักษาความปลอดภัย 1/2560(บ้านแพง)        รับ
144 26 พ.ค. 2560  ส่งข้อมูลการขั&#  กศน.วังยาง      รับ
145 25 พ.ค. 2560  การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
146 25 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
147 25 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
148 25 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
149 24 พ.ค. 2560  ส่งสำเนาเวร-ยาม เดือนมิถุนายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
150 23 พ.ค. 2560  ส่งข้อมูลเครื่องมือหรือุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำไปใช้กรระบวนการผลิตย        รับ
151 22 พ.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่างๆได้ประดิษฐ์ฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
152 22 พ.ค. 2560  ส่งข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถาบันต่างๆได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำไปใช้กระบวนการผลิตยาจากพืชสม        รับ
153 22 พ.ค. 2560  ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ        รับ
154 22 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท        รับ
155 18 พ.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน        รับ
156 18 พ.ค. 2560  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาทม      รับ
157 18 พ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
158 18 พ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลที่ได้รับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ กศน.อำเภอนาแก        รับ
159 18 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
160 18 พ.ค. 2560   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน        รับ
161 18 พ.ค. 2560  ส่งแผนพัฒนาทักษะชีวิและพัฒนาสังคมและชุมชน อำเภอนาแก        รับ
162 18 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน  กศน.อำเภอนาทม      รับ
163 18 พ.ค. 2560  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ชมรม TO BEE NUMBER NOE  กศน.อำเภอนาทม      รับ
164 17 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการประชุมโครงการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
165 17 พ.ค. 2560  ส่งหลักฐานยืมเงินงบประมาณทดรองจ่าย (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)        รับ
166 17 พ.ค. 2560  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอนาแก        รับ
167 17 พ.ค. 2560  ส่งรายงานข้อมู&#  กศน.วังยาง      รับ
168 17 พ.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ร้านค้าออนไลน์)  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
169 17 พ.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ร้านค้าออนไลน์)        รับ
170 17 พ.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแผนการลงทะเบียนหลักสูตร2551 อำเภอนาแก  กศน.อำเภอนาแก      รับ
171 17 พ.ค. 2560  ตอบแบบสำรวจ to be number one  กศน.อำเภอท่าอุเทน      รับ
172 16 พ.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอนาแก        รับ
173 16 พ.ค. 2560  ส่งการสำรวจความต้องการบ้านรัฐสวัสดิการ(เช่าบ้าน)อำเภอนาแก        รับ
174 15 พ.ค. 2560  ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศนใอำเภอนาแก        รับ
175 15 พ.ค. 2560  ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศนใอำเภอนาแก        รับ
176 15 พ.ค. 2560  ติดตามการรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศนใอำเภอนาแก        รับ
177 11 พ.ค. 2560  การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ.2560        รับ
178 11 พ.ค. 2560  สงแบบรายงานวันวิสาขบูชา  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
179 11 พ.ค. 2560  การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
180 09 พ.ค. 2560  รายงานการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ.2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
181 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
182 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
183 09 พ.ค. 2560  การสำรวจความต้องการโครงการบ้านรัฐสวัสดิการ (เช่าซื้อ)  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
184 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
185 09 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าร่วม “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอนาทม      รับ
186 08 พ.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
187 08 พ.ค. 2560  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2560  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
188 04 พ.ค. 2560  สรุปวันลาเดือนเมษายน กศน.อำเภอนาแก        รับ
189 04 พ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐        รับ
190 02 พ.ค. 2560  แบบตอบรับเข้าอบรมบรรณารักษ์ รุ่น2 จ.อุดรธานี  กศน.อำเภอบ้านแพง      รับ
191 01 พ.ค. 2560  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาทรัพย์สินสถานที่ราชการ        รับ
192 01 พ.ค. 2560  การลาของบุคลาก&#        รับ
193 01 พ.ค. 2560  การลาของบุคลาก&#        รับ
194 29 เม.ย. 2560  สรุปการลาของบุคลากรอำเภอปลาปาก ประจำเดือน เมษายน  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
195 28 เม.ย. 2560  เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก        รับ
196 28 เม.ย. 2560  แจ้งการไม่เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
197 27 เม.ย. 2560  ส่งสำเนาเวร-ยาม เดือน พฤษภาคม 2560  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
198 26 เม.ย. 2560  รายงานการประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
199 26 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการใช้แหล่งเรียนรู้  กศน.อำเภอนาทม      รับ
200 26 เม.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมปรัวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอนาทม      รับ