1 31 มี.ค. 2563  คำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนเมษายน 2563  กศน.วังยาง      รับ
2 30 มี.ค. 2563  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
3 27 มี.ค. 2563  แจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
4 02 มี.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของส่วนราชการ  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
5 02 มี.ค. 2563  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
6 02 มี.ค. 2563  การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  กศน.อำเภอปลาปาก      รับ
7 02 มี.ค. 2563  รายงานการสำรวจและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
8 25 ก.พ. 2563  ขออนุญาตการดำเนินการสอบปลายภ่าค ภาสคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
9 12 ก.พ. 2563  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓  กศน.อำเภอนาหว้า      รับ
10 06 ม.ค. 2563  การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ ปี 2563  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
11 25 ธ.ค. 2562  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
12 24 ธ.ค. 2562  ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
13 06 ธ.ค. 2562  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น รัชะดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
14 28 พ.ย. 2562  ส่งใบลาพักผ่อนของข้าราชการ  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
15 28 พ.ย. 2562  ขอปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเรณูนคร      รับ
16 15 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กศน.อำเภอนาทม      รับ
17 15 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.อำเภอนาทม      รับ
18 13 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
19 31 ต.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต  กศน.อำเภอนาทม      รับ
20 31 ต.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการแนุรักษ์พนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ
21 25 ต.ค. 2562  ส่งบัญชีความจำเป็นและความต้องการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา  กศน.อำเภอนาแก      รับ
22 17 ต.ค. 2562  ขออัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอศรีสงคราม      รับ