Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:4) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:4) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ : ทั้งหมด
  

14 / พ.ย. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่องการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
เข้าชม : [23]
14 / พ.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เข้าชม : [19]
9 / พ.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคำสั่ง
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคำสั่ง
เข้าชม : [40]
9 / พ.ย. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น
เข้าชม : [33]
31 / ต.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์
ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์
เข้าชม : [33]
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ
กศน.อำเภอทุกแห่ง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับฯ
เข้าชม : [95]
11 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเมือง/ธาตุพนม/บ้านแพง/โพนสวรรค์/ศรีสงคราม/นาแก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะงานในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปี ๒๕๖๐
เข้าชม : [150]
7 / ก.ย. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เข้าชม : [87]
31 / ส.ค. / 2560 : อำนวยการ
(กศน.อำเภอทุกแห่ง) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เข้าชม : [225]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอธาตุพนม การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอธาตุพนม การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [66]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอปลาปาก การขึ้นบัญฃีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอปลาปาก การขึ้นบัญฃีผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [75]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
กศน.อำเภอบ้านแพง การขึ้นบัญชีผู้ผ่่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอบ้านแพง การขึ้นบัญชีผู้ผ่่านการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [57]
27 / ก.ค. / 2560 : อำนวยการ
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ E-MAIL : n_phanom@nfe.go.th กศน.อำเภอทุกแห่ง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
กศน.อำเภอทุกแห่ง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เข้าชม : [48]
21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารผลงาน การขอเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ
จากระดับปฏิบัติการ ขอรับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งในระดับชำนาญการ
เข้าชม : [67]
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
เข้าชม : [75]
12 / มิ.ย. / 2560 : อำนวยการ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [61]
23 / พ.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [93]
18 / พ.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับจังหวัด
เข้าชม : [95]
11 / เม.ย. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ
การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ
เข้าชม : [114]
30 / มี.ค. / 2560 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ
ตอบรับโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยอำเภอ ภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
เข้าชม : [126]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by