เนื้อหา : กิจกรรมการอบรมวิชาต่างๆ
หมวดหมู่ : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
หัวข้อเรื่อง : การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษ ดีเด่น ปี60 ระดับประเทศ

อังคาร ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2560


รายละเอียดดาว์นโหลด ดังนี้

1. ข้าราชการครู 60 (1)

2. ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ

3.1 บรรณารักษ์.60 doc

3.2 ห้องสมุดประชาชน

4.1 ระบบดูแลผู้เรียน (ผอ.จว)

4.2 ระบบดูแลผู้เรียน (ผอ.อำเภอ)

5.1 พื้นที่สูง (ผอ.จว)

5.2 พื้นที่สูง (ผอ.อำเภอ)

6.1 พื้นที่เสี่ยงภัย (ผอ.จว.)

6.2 พื้นที่เสี่ยงภัย (ผอ.อำเภอ)

7.1 พื้นที่ทุรกันดาร (ผอ.จว)

7.2 พื้นที่ทุรกันดาร (ผอ.อำเภอ)

8.1 พื้นที่ปกติ (ผอ.จว)

8.2 พื้นที่ปกติ (ผอ.อำเภอ)

8.3 สำนักงาน กศน.จังหวัด กทม

8.4 สถานศึกษาขึ้นตรง-อำเภอ

หลักเกณฑ์ ปี 60เข้าชม : 168


ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      แบบรายงานขยะมูลฝอยออนไลน์ 20 / เม.ย. / 2561
      กศน.อำเภอทุกแห่ง เรื่องการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 14 / พ.ย. / 2560
      หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บุคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น 9 / พ.ย. / 2560
      ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาการเรียนรู้สู่ภัยธรรมชาติ และรายวิชาวัสดุศาสตร์ 31 / ต.ค. / 2560
      แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 23 / พ.ค. / 2560