ทำเนียบบุคลากร

 

Mr.Wutthipol

นายวุฒิพล ทับธานี

ผู้อำนวยาร

Miss.Sroy07112560

นางสาวสร้อย สกุลเด็น

รองผู้อำนวยการ

 กลุ่มงานอำนวยการ

 กลุ่มงานการเงิน

และบัญชี

 กลุ่มงานพัสดุ  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มยุทธศาสตร์

และการพัฒนา 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

...........................

นักจัดการงานทั่วไป

 

                                                                                                                                             

 Porntiwa

นางสาวพรทิวา จันทศร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                                    Porntiwa                         

นางสาวพรทิวา จันทศร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

                                                              
 vad29122559  chuan  Naphatcha13112560  pudchanee  Punthong  phuditsaphat                 Luxsanaporn13112560 0001             suriya1   maneerat   Luxsanaporn13112560 0001

 นางวาสนา ศิริไกร

นักจัดการงานทั่วไป

 นายชวน ฝ่ายอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 นางณภัชชา เสนาจันทร์  

นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสายธาร เปลี่ยนขำ

นักวิชาการพัสดุ

 นางพันธ์ทอง ยาทองไชย

นักวิชาตรวจสอบ ภายใน

 นายภูดิษพัฒน์ ธนพัฒน์ปรีชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 นางสาวลักษณพร แก้วพาดี

นักวิชาการศึกษา

 นายจารุกิตติ์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการศึกษา

 นางสาวมณีรัตน์ สุพร

นักวิชาการศึกษา

 นางสาวลักษณพร แก้วพาดี

นักวิชาการศึกษา

 Pleanpis  adisuk  piyapud  somrauthai                                                              keerakit  suriya1  Luxsanaporn13112560 0001  suriya1  suriya1

 นางเพลินพิศ คำฝอย

นักจัดการงานทั่วไป

 นายอดิศักดิ์ ตัณฑวรา

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางปิยาค์ภัสณ์ เทพคำดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสุทัตตา ใยแสง

นักวิชาการพัสดุ

 นางสาวกีรกิติ์ วงศ์จันทึก

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

 นายจารุกิตติ์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการศึกษา

 นางสาวลักษณพร แก้วพาดี

นักวิชาการศึกษา

 นายจารุกิตติ์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการศึกษา

 นายจารุกิตติ์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการศึกษา

 Sirinapha13112560  chaiyo  pimpaphudsorn  maneerat  maneerat   Luxsanaporn13112560 0001  maneerat

 นางสาวศิรินภา สิทธิโส

นักจัดการงานทั่วไป

 นายไชโย พระไชย

พนักงานบริการ  บ.2

นางพิมพ์ปภัสสร สืบพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาววาสนา อัมไพ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นางสาวมณีรัตน์ สุพร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมณีรัตน์ สุพร

นักวิชาการศึกษา

 นางสาวลักษณพร แก้วพาดี

นักวิชาการศึกษา

 

 นางสาวมณีรัตน์ สุพร

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 arun  Kesorn13112560  Kornpapha13112560 0001

 phuditsaphat

 นางสาว

เจ้าพนักงานธุรการ

 นายอรุณ ตัณฑวรา

พนักงานบริการ บ.2

 นางสาวเกษร สาเคดา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวกรปภา

ผลส้ม

นักวิชาการศึกษา

  

นายภูดิษพัฒน์ ธนพัฒน์ปรีชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 ruttiya  Pongsiri  keerakit

 นางรัตติยา อินธิโส

พนักงานบริการ

 นายพงษ์ศิริ ธีระวงค์

พนักงานขับรถยนร์

                                                              นางสาวกีรกิติ์ วงศ์จันทึก

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน