เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1144 เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

ที่ ศธ 0210.35/ว 1090 เรื่อง  แนวปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประเมินตนเองและแผนพัฒนาบุคคลฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 915 เรื่อง ระเบียบและประกาศการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 902 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 885 เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 874 เรื่อง  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 879 เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 880 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 876 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรม ฯลฯ

เอกสารแนบ 

ดาวน์โหลด หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง ส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯลฯ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 7

เอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 9

เอกสารแนบ 10

เอกสารแนบ 11

หนังสือ ที่ ศธ 0210.35/ว 829  เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร"หนูน้อย Nakhon Phanom" สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย - ลาว 2562

วันที่ 15 เมษายน 2562

ณ เวทีกลางสามแยกแลนด์มาร์ค อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยลงหน้าเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม http://www.nphanom.nfe.go.th  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 จำนวน 12 หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล่้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.008/1678 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562เป

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ

แบบกรอกประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพิจารณา (สำหรับพนักงานราชการ)

แบบประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. (แบบ 2)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ตารางกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์  (เอกสารแนบท้าย แก้ไขล่าสุด 2)

เอกสารแนบ เรื่อง  คู่มือแนวทางบูรณาการความร่วมมือการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดสำนักงาน กศน. 

ตารางกำหนดการประเมิน แก้ไขล่าสุด

แก้ไขล่าสุด แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ครูอาสาสาสมัคร ครั้งที่ 1/2562

ที่ ศธ 0210.35/ว 510 เรื่อง จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งที่ 47/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแห่น่ง บรรณารักษ์

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรมของงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตัวอย่าง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตัวอย่าง แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรม พนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตัวอย่าง แบบการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและคะแนนพฤติกรรมของพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเมืองฯ เอกสารหมายเลข 3

แบบการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและคะแนนพฤติกรรมของพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เอกสารหมายเลข 3

ตารางกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ที่ ศธ 0210.35/ว 509 เรื่อง จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งที่ 46/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ฯลฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล แบบ 1 คน

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล แบบ 2 คน

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแห่น่ง ครู กศน.ตำบล แบบ 3 คน

แบบประเมินด้านพฤติกรรมฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ

แบบประเมินด้านพฤติกรรมฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

แบบการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาานและพฤติกรรมของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เอกสารหมายเลข 3

แบบการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เอกสารหมายเลข 3

ตัวอย่าง การคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและคะแนนพฤติกรรมของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองฯ เอกสารหมายเลข 3

ตัวอย่าง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ตัวอย่าง แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คำสั่งที่ 48/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นรองผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ปฏิทินกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โดยลงหน้าเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมhttp://nphanom.nfe.go.th/np/ 

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 จำนวน 14 หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

ที่ ศธ 0210.35/ว 396 เรื่อง จัดส่งคำสั่งคณะกรรมการนิเทศฯ

คำสั่งที่ 43/2562 แ่ต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2562

แผนการนิเทศคณะกรรมการนิเทศ คณะกรรมการชุดที่ 1 (แก้ไข)

จัดส่งคำสั่งกรรมการนิเทศ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิทเศฯ

แผนการนิเทศคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานฯ

 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญการเรี่ยไร

คู่มือการค้นหาเลข13หลัก

ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร ปชช. IDCard

 

คู่มือการใช้โปรแกรม google & Line Application

 

โลโก-กศน.นครพนม

  นโยบายกรอบการปฏิบัติงาน ปี 62 
โดย ผอ.สนง.กศน.จ.นครพนม

 

Google Classroom Logo

ดาวน์โหลดเอกสาร Google Classroom 

267379
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
289
335
264287
7196
13636
267379

Your IP: 54.226.4.91
Server Time: 2019-05-20 02:34:43
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัด ตัวแทนครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล
ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษก
วันที่ 6,8-9 เม.ย.62 นายวุฒิพล ทับธานีผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ข้าราชการครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดนครพนม
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 / 2562
นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 / 2562 ณ ห้องประชุมร่มเกล้าชั้น 3 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครพนม
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูฯ
18 มีนาคม 2562 (ขวา) เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจ ในการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

No result...

ข่าวการศึกษา

 
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

Mr.Wutthipol
นายวุฒิพล  ทับธานี
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

 

Miss.Sroy07112560
นางสาวสร้อย  สกุลเด็น
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

สถานศึกษาในสังกัด

564px-Map pin icon.svg กศนอำเภอเมืองนครพนม

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอปลาปาก

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอท่าอุเทน

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอบ้านแพง

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอธาตุพนม

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอนาแก

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอเรณูนคร

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอศรีสงคราม

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอนาหว้า

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอโพนสวรรค์

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอนาทม

564px-Map pin icon.svg กศน.อำเภอวังยาง