เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1622 

เรื่อง  ขอส่งสำเนาหนังสือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1560

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน 1/2562 เพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1547

เรื่อง  ประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทยฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1544

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ "ฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1525

เรื่อง  แจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรแบบด้านสิทธิมนุษยชน

สิ่งที่ส่งมา้ดวย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/1500/1498/1499

เรื่อง การนิเทศการดำเนินงาน กลุ่่มสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

อ.ธาตุพนม

อ.วังยาง

อ.ปลาปาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1493 

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิทศติดตามและประเมินผลฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1475

เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1470

เรื่อง หลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซี่ยนฯ"

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/1448

เรื่อง บทเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1447 

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/1428 (อ.นาหว้า)

เรื่อง การนิเทศการดำเนินงาน กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/1427 (อ.บ้านแพง)

เรื่อง การนิเทศการดำเนินงาน กลุ่่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1375

เรื่อง  การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1401

เรื่อง การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1379

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1385

เรื่อง รายงานผลการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1361 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1354 เรื่อง ส่งแบบประเมินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

ดาวน์โหลด  หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 0210.35/ว 1334 เรื่อง สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในสำนักงาน กศน.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1269 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 2562

สิ่งที่ส่งมา้ดวย

<<<<<ดาวน์โหลด>>>>>

ที่ ศธ 0210.35/ว 1202 เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย รับโอนข้าราชการครูฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ศธ 0210.35/ว 1203 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ศธ 0210.35/ว 1199 เรื่อง  ขอประชุาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 1178 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนย 5

เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 7

เอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 9

เอกสารแนบ 10

เอกสารแนบ 11

เอกสารแนบ 12

เอกสารแนบ 13

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 1162 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 1144 เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

ที่ ศธ 0210.35/ว 1090 เรื่อง  แนวปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ประเมินตนเองและแผนพัฒนาบุคคลฯลฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 915 เรื่อง ระเบียบและประกาศการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 902 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 885 เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 874 เรื่อง  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 879 เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ที่ ศธ 0210.35/ว 880 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.35/ว 876 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรม ฯลฯ

เอกสารแนบ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร"หนูน้อย Nakhon Phanom" สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย - ลาว 2562

วันที่ 15 เมษายน 2562

ณ เวทีกลางสามแยกแลนด์มาร์ค อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญการเรี่ยไร

คู่มือการค้นหาเลข13หลัก

ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร ปชช. IDCard

 

คู่มือการใช้โปรแกรม google & Line Application

 

โลโก-กศน.นครพนม

  นโยบายกรอบการปฏิบัติงาน ปี 62 
โดย ผอ.สนง.กศน.จ.นครพนม

 

Google Classroom Logo

ดาวน์โหลดเอกสาร Google Classroom 

294139
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
335
1855
289958
6153
16027
294139

Your IP: 54.161.118.57
Server Time: 2019-07-20 05:54:17
นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาแสดงศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ โรงแรม ไอ โฮเทล นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมพร้อมด้วย กศน.อำเภอเมืองนครพนม นำข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
21 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมจัด
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาส ที่ 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนฯ https://www.facebook.com/NFENakhonphanom
ครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยนางสาวสร้อย สกุลเด็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศน. จังหวัดนครพนม นำคณะกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัด

1-1541563780 news image

นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม และบุคลากร  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
โครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ตำบลบ้านผึ้ง ครั้งที่
1/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ งอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

20181215  0001-2

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน.ตำบล ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดกรศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ

No result...

ข่าวการศึกษา

 
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด

Mr.Wutthipol
นายวุฒิพล  ทับธานี
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 

 

Miss.Sroy07112560
นางสาวสร้อย  สกุลเด็น
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ระบบเชื่อมโยง

ระบบสั่งข้อสอบ

สื่อเทคโนโลยี Maruka Model

สื่อเทคโนโลยี NAKA Model

สื่อระบบเสนองานห้องสมุดเฉลิมราช อ.เมืองฯ

30 พิกัดน่าเที่ยวนครพนม

 

ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา       

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอเมืองนครพนม

icon-checkหสม.เฉลิมราชฯอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

icon-checkห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม