Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:4) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\np\index.php:4) in C:\AppServ\www\np\index.php on line 5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ข่าวสาร/กิจกรรม : ทั้งหมด
  
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม
เพื่อประสาน/ติดตามการดำเนินงาน กศน. และงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [9]
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวสร้อย สกุลเด็น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนคพนม
เข้ารับอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับศึกษานิเทศก์
เข้าชม : [7]
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยนายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางตัวชี้วัดการดำเนินงาน
กศน.ตำบล สู่ กศน.ตำบล 4G
เข้าชม : [71]
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09. 30 น. ผอ.วุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
พร้อมคณะ ไปนิเทศติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
เข้าชม : [84]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนคนพิการ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคนพิการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าชม : [100]
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11
ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้รับเกียรติจากพันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง กอ.รมน.จังหวัดนครพนม เข้าชี้แจงการประสานงาน และการทำงานร่วมกัน
เข้าชม : [105]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เดินทางเข้านมัสการพระธาตุมหาชัย
อำเภอปลาปาก ก่อนตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
เข้าชม : [101]
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๒ พ.ย.25๖๐ เวลา 07.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เดินทางไปวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วรมหาวิหาร เพื่อเข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และนมัสการองค์พระธาตุพนม
เข้าชม : [103]
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๑ พ.ย.25๖๐ เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังผู้สูงอายุ และชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤฎีใหม่
บ้านวังตามัว ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม เวลา 13.00 น. เดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ครู บุคลากร
เข้าชม : [67]
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม
การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง และการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ประจำปี 2561
เข้าชม : [66]
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [94]
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 น. นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้เดินทางไป อ.ธาตุพนมเพื่อกราบนมัสการพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม กราบนมัสการองค์พระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคล เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอธาตุพนม
เข้าชม : [68]
9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ตรวจเยี่ยมนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ณ กศน.อำเภอนาหว้า
เข้าชม : [65]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม นายวุฒิพล ทับธานี
เป็นตัวแทนรับมอบเงินสมทบทุนสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครพนม
เข้าชม : [93]
31 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.อำนาย วิชยานุวัติ
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2
เข้าชม : [123]
22 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างงานตกแต่งและจัดทำนิทรรศการภายใจห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเมืองนครพนม จังหวัีดนครพนม
เข้าชม : [144]
16 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัคร
เพื่อสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
เข้าชม : [201]
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560
ดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ และต่อเนือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
เข้าชม : [177]
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โดยมีนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เข้าชม : [163]
5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาทางไกล
วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม จัดประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสุตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดร้านค้าออนไลน์
เข้าชม : [236]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
284  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   48000
โทร 0-4251-2311   แฟ็กส์ 0-4251-2361
e-meil  :  n_phanom@nfe.go.th


Powered by MAXSITE 1.20   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by